Psikolojik Testler

Psikolojik testler, bireylerin duygu, düşünce, ilgi, tutum, kişilik özellikleri, yetenek ve davranışları gibi farklı açılardan standart koşullar altında gözlemlenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla kullanılmaktadır.

Minnesota çok yönlü kişilik envanteri (MMPI) yaygın olarak kullanılan kişilik testidir.
Uygulanan bireyin kişilik özelliklerini objektif ve bilimsel kriterler kullanarak değerlendirmeye amaçlayan bir testtir. 

Her biri ayrı bir kart üzerinde olan 9 şekilden oluşan test L.A.Bender tarafından 1938 yılında geliştirilmiştir. Motor algılama konusunda bilgi veren test algısal olgunluk, olası nörolojik bozulma ve duygusal uyumu da değerlendirmektedir.

1-7 yaş arasındaki çocuklara uygulanır. olaydan zora doğru sıralanmış 7 şekilden oluşur. Şekiller her yaşın seviyesine göre düzenlenmiştir. Test sonucuna dayanarak çocuğun zeka düzeyi ve gelişim yaşı hesaplanır.

Okula hazırlanırken olması gereken fizyolojik, çevresel ve zihinsel faktörleri değerlendirmekte kullanılır. Bu test okula yeni başlayanların birinci sınıf talimatlarını anlamaya hazırlıklı olmalarını sağlayacak olan özelliklerini ve başarılarını ölçmek üzere hazırlanmıştır.

2,5-18 yaş arasındaki bireylerde dil gelişimini ölçmek amacıyla uygulanan bir testtir. Test 100 resimden oluşmaktadır. Çocuğun 100 resme bakarak doğru olarak tanımlaması istenir. 

7-14 yas arasındaki çocuklara uygulanan 25 dakika suren bir zeka testidir. Zekanın soyut alandaki işlevini saptamaktadır.

Üniversite okuyan ya da mezun yetişkinlere uygulanan 25 dakika suren bir zeka testidir. Zeka nın soyut alandaki işlevini saptamaktadır.

9-10 yaştan itibaren yetişkinlere de uygulanan test kişilik oluşum süreçleri hakkında bilgi vermeyi amaçlar. Üzerinde resimler bulunan 30 karttan oluşan projektif bir testtir.

Çocuklara uygulanan test, çocuğun kişilik komplekslerinin saptanmasını amaçlamaktadır. Projektif bir test olduğu için yorumlama sonuçları çocuğun anlattıklarıyla doğru orantılıdır.

Jean Le Me adlı bir psikolog tarafından düzenlenmiş ve uygulanmaya başlanmıştır. D-10 testi hem zihinsel hem de duygusal yönleri içeren bir testtir. 8 ve daha yukarı yaştakilere uygulanır. 

Çocuk psikolojisi çalışmalarında kullanılan “Aile Çiz Testi” Maurice Porot tarafından geliştirilen ve psikanalitik verilere dayanan projektif bir resim testidir.

Test, seçici dikkati belirlemek için geliştirilmiştir. Psikomotor hız, -Doğru ve yanlış işaretlemeler- Gösterilen performansın kalitesi bu testte değerlendirilmektedir. 9-60 yaş arasına uygulanır. 

Bu testle ilkokulu bitiren çocukların teknik kabiliyetlerini ölçmek ve onları daha ileri sınıflara (özellikle sanat okullarına) yöneltmek maksadıyla hazırlanmıştır. Test aynı zamanda özel sınıflarda okutulması icap eden çocukların tespitinde çok işe yaramaktadır.

Denver II, 0-6 yaş çocuklarının gelişimsel değerlendirilmesinde kullanılan bir tarama testidir. Denver Gelişimsel Tarama Testi adı ile ilk kez 1967 yılında Frankenburg ve Dodds tarafından yayınlanmış, dünyada 50’den fazla ülkede standardize edilerek uygulamaya konmuştur.

Çocuğun yaptığı çizimler üzerine görüşme yapılır. Böylelikle çocuğa ve çizimine ilişkin bilgi akışı hem sözelleşip zenginleşir hem de çocuk kendi duygu ve düşüncelerine ilişkin farkındalık kazanır. Çizdiği insan figürünün çocuğun kendisi ve çevresi ile ilgili tutumunu yansıttığı düşünülür. 

Söz konusu çocuklar olunca en doğal ve kendilerini rahat ifade edebildikleri ortam, yani oyunlarıdır. Oyun ve oyuncaklar aracılığı ile çocukların ihtiyaçlarını ifade etmelerine yoğunlaşan özel işleve oyun terapisi denir. 

David Wescler tarafından 1939 yılında hazırlanmış bir zeka testidir. İlk önce yetişkinler için ortaya çıkan bu test, yapılan düzenlemeler ile çocuklar için de yeniden tasarlanmıştır.

15-30 dakika arasında uygulanabilen ve çeşitli zorluk derecesindeki labirentlerden oluşur.

3 yaşından itibaren kullanılabilecek, çocuğun çizdiği insan resmine bağlı olarak aldığı puana karşılık gelen zeka değerini ortaya çıkarır. Kız çocuklarının çizdiği erkek ve kadın resmi ile erkek çocuklarının çizdiği erkek ve kadın resminin farklı zeka değerleri vardır.

Görsel algı, görsel uyaranları tanıma, ayırt etme ve daha önceki deneyimlerle ilişkili olarak yorumlama yeteneğine denir. 4 yaş 6 ay ile 7 yaş 11 ay arasındaki çocuklara uygulanır

Görsel–mekansal belleğin ölçülmek istendiği durumlarda kullanılır. 8 yaş ve üstü çocuklara uygulanan uzun süreli ve kısa süreli bellek ile ilgili bilgi verir.

1941 yılında Kent, Grace H. tarfından geliştirilmiştir. Sözel performansa dayanan bir kağıt kalem testidir. Konuşma, işitme ve sözel ifade sorunu olmayan bireylere uygulanabilir.

C.A.T projektif bir test olup, 3-10 yaş arasındaki çocuklara uygulanır. Testte, çocukların kendilerini hayvan figürleri vasıtasıyla ifade etmeleri amaçlanmaktadır.

Lydia Jackson(1972) tarafından hazırlanmış olan bu test, çocuğun aile içindeki yerini belirleyen, deneğin ailesi ile kurmuş olduğu ilişkiler hakkında bilgi veren bir testtir. 

Yansıtma tekniklerinden olan bu test, geniş kullanım alanına sahiptir. Bireylerin ve grupların tutum ve duygularının incelenmesinde yararlanıldığı gibi, klinik çalışmalarda da kullanılmaktadır. 

60 ile 72 ay arası çocuklara uygulanan  Frankfurter Dikkat Testi, elma ve armut resimlerinden oluşan bir testidir. En fazla 90 saniyede bitirilmesi istenen testle çocuğun dikkat seviyesi ölçülmektedir. 

10-20 yaşlarındakilere uygulanır. Sayfanın önceden ayarlanmış bir süresi de vardır. Her bölüm için ortaokula 3, lisede 2 dakika süre verilir.

Bireylerin zekâ düzeylerini belirlemek amacıyla uygulanan bireysel zekâ testidir. Uygulama sonucunda bireye ait zekâ yaşı ve zekâ bölümü elde edilmektedir. Süreye dayalı bir test değildir.

Klinikte yaygın bir kullanımı olan ve 16 yaş üzerindeki bireylere uygulanan WAIS testi bireylerin zeka bölümünü yani IQ puanını ortaya çıkarır.

Sıradışı düşünmeyi ve potansiyeli ölçmede EPoC, Dünya’da 5-12 yaşlarındaki çocukların beyinlerindeki sıradışı yönlerini ölçen en güvenilir ve en güncel testtir. Sıradışı fikirler üretmek sadece üstün zekalı/yetenekli kişilere ait bir özellik değildir.

Hızlı okumak demek belli bir sürede okunan kelime sayısının artırılması demektir. Hızlı okuma sadece kelimeleri okumak değil, anlam ve bellek diyaloğunu hızlandırıp hem daha çok kelime okumak hem daha iyi anlamak demektir.