Psikolojik Testler

Psikolojik testler, bireylerin duygu, d羹羹nce, ilgi, tutum, kiilik 繹zellikleri, yetenek ve davran覺lar覺 gibi farkl覺 a癟覺lardan standart koullar alt覺nda g繹zlemlenmesi ve deerlendirilmesi amac覺yla kullan覺lmaktad覺r.

Minnesota 癟ok y繹nl羹 kiilik envanteri (MMPI) yayg覺n olarak kullan覺lan kiilik testidir.
Uygulanan bireyin kiilik 繹zelliklerini objektif ve bilimsel kriterler kullanarak deerlendirmeye ama癟layan bir testtir.

Her biri ayr覺 bir kart 羹zerinde olan 9 ekilden oluan test L.A.Bender taraf覺ndan 1938 y覺l覺nda gelitirilmitir. Motor alg覺lama konusunda bilgi veren test alg覺sal olgunluk, olas覺 n繹rolojik bozulma ve duygusal uyumu da deerlendirmektedir.

1-7 ya aras覺ndaki 癟ocuklara uygulan覺r. olaydan zora doru s覺ralanm覺 7 ekilden oluur. ekiller her ya覺n seviyesine g繹re d羹zenlenmitir. Test sonucuna dayanarak 癟ocuun zeka d羹zeyi ve geliim ya覺 hesaplan覺r.

Okula haz覺rlan覺rken olmas覺 gereken fizyolojik, 癟evresel ve zihinsel fakt繹rleri deerlendirmekte kullan覺l覺r. Bu test okula yeni balayanlar覺n birinci s覺n覺f talimatlar覺n覺 anlamaya haz覺rl覺kl覺 olmalar覺n覺 salayacak olan 繹zelliklerini ve baar覺lar覺n覺 繹l癟mek 羹zere haz覺rlanm覺t覺r.

2,5-18 ya aras覺ndaki bireylerde dil geliimini 繹l癟mek amac覺yla uygulanan bir testtir. Test 100 resimden olumaktad覺r. ocuun 100 resme bakarak doru olarak tan覺mlamas覺 istenir.

7-14 yas aras覺ndaki 癟ocuklara uygulanan 25 dakika suren bir zeka testidir. Zekan覺n soyut alandaki ilevini saptamaktad覺r.

niversite okuyan ya da mezun yetikinlere uygulanan 25 dakika suren bir zeka testidir. Zeka n覺n soyut alandaki ilevini saptamaktad覺r.

9-10 yatan itibaren yetikinlere de uygulanan test kiilik oluum s羹re癟leri hakk覺nda bilgi vermeyi ama癟lar. zerinde resimler bulunan 30 karttan oluan projektif bir testtir.

ocuklara uygulanan test, 癟ocuun kiilik komplekslerinin saptanmas覺n覺 ama癟lamaktad覺r. Projektif bir test olduu i癟in yorumlama sonu癟lar覺 癟ocuun anlatt覺klar覺yla doru orant覺l覺d覺r.

Jean Le Me adl覺 bir psikolog taraf覺ndan d羹zenlenmi ve uygulanmaya balanm覺t覺r. D-10 testi hem zihinsel hem de duygusal y繹nleri i癟eren bir testtir. 8 ve daha yukar覺 yatakilere uygulan覺r.

ocuk psikolojisi 癟al覺malar覺nda kullan覺lan “Aile iz Testi” Maurice Porot taraf覺ndan gelitirilen ve psikanalitik verilere dayanan projektif bir resim testidir.

Test, se癟ici dikkati belirlemek i癟in gelitirilmitir. Psikomotor h覺z, -Doru ve yanl覺 iaretlemeler- G繹sterilen performans覺n kalitesi bu testte deerlendirilmektedir. 9-60 ya aras覺na uygulan覺r.

Bu testle ilkokulu bitiren 癟ocuklar覺n teknik kabiliyetlerini 繹l癟mek ve onlar覺 daha ileri s覺n覺flara (繹zellikle sanat okullar覺na) y繹neltmek maksad覺yla haz覺rlanm覺t覺r. Test ayn覺 zamanda 繹zel s覺n覺flarda okutulmas覺 icap eden 癟ocuklar覺n tespitinde 癟ok ie yaramaktad覺r.

Denver II, 0-6 ya 癟ocuklar覺n覺n geliimsel deerlendirilmesinde kullan覺lan bir tarama testidir. Denver Geliimsel Tarama Testi ad覺 ile ilk kez 1967 y覺l覺nda Frankenburg ve Dodds taraf覺ndan yay覺nlanm覺, d羹nyada 50’den fazla 羹lkede standardize edilerek uygulamaya konmutur.

ocuun yapt覺覺 癟izimler 羹zerine g繹r羹me yap覺l覺r. B繹ylelikle 癟ocua ve 癟izimine ilikin bilgi ak覺覺 hem s繹zelleip zenginleir hem de 癟ocuk kendi duygu ve d羹羹ncelerine ilikin fark覺ndal覺k kazan覺r. izdii insan fig羹r羹n羹n 癟ocuun kendisi ve 癟evresi ile ilgili tutumunu yans覺tt覺覺 d羹羹n羹l羹r.

S繹z konusu 癟ocuklar olunca en doal ve kendilerini rahat ifade edebildikleri ortam, yani oyunlar覺d覺r. Oyun ve oyuncaklar arac覺l覺覺 ile 癟ocuklar覺n ihtiya癟lar覺n覺 ifade etmelerine younlaan 繹zel ileve oyun terapisi denir.

David Wescler taraf覺ndan 1939 y覺l覺nda haz覺rlanm覺 bir zeka testidir. 襤lk 繹nce yetikinler i癟in ortaya 癟覺kan bu test, yap覺lan d羹zenlemeler ile 癟ocuklar i癟in de yeniden tasarlanm覺t覺r.

15-30 dakika aras覺nda uygulanabilen ve 癟eitli zorluk derecesindeki labirentlerden oluur.

3 ya覺ndan itibaren kullan覺labilecek, 癟ocuun 癟izdii insan resmine bal覺 olarak ald覺覺 puana kar覺l覺k gelen zeka deerini ortaya 癟覺kar覺r. K覺z 癟ocuklar覺n覺n 癟izdii erkek ve kad覺n resmi ile erkek 癟ocuklar覺n覺n 癟izdii erkek ve kad覺n resminin farkl覺 zeka deerleri vard覺r.

G繹rsel alg覺, g繹rsel uyaranlar覺 tan覺ma, ay覺rt etme ve daha 繹nceki deneyimlerle ilikili olarak yorumlama yeteneine denir. 4 ya 6 ay ile 7 ya 11 ay aras覺ndaki 癟ocuklara uygulan覺r

G繹rselmekansal bellein 繹l癟羹lmek istendii durumlarda kullan覺l覺r. 8 ya ve 羹st羹 癟ocuklara uygulanan uzun s羹reli ve k覺sa s羹reli bellek ile ilgili bilgi verir.

1941 y覺l覺nda Kent, Grace H. tarf覺ndan gelitirilmitir. S繹zel performansa dayanan bir ka覺t kalem testidir. Konuma, iitme ve s繹zel ifade sorunu olmayan bireylere uygulanabilir.

C.A.T projektif bir test olup, 3-10 ya aras覺ndaki 癟ocuklara uygulan覺r. Testte, 癟ocuklar覺n kendilerini hayvan fig羹rleri vas覺tas覺yla ifade etmeleri ama癟lanmaktad覺r.

Lydia Jackson(1972) taraf覺ndan haz覺rlanm覺 olan bu test, 癟ocuun aile i癟indeki yerini belirleyen, denein ailesi ile kurmu olduu ilikiler hakk覺nda bilgi veren bir testtir.

Yans覺tma tekniklerinden olan bu test, geni kullan覺m alan覺na sahiptir. Bireylerin ve gruplar覺n tutum ve duygular覺n覺n incelenmesinde yararlan覺ld覺覺 gibi, klinik 癟al覺malarda da kullan覺lmaktad覺r.

60 ile 72 ay aras覺 癟ocuklara uygulanan Frankfurter Dikkat Testi, elma ve armut resimlerinden oluan bir testidir. En fazla 90 saniyede bitirilmesi istenen testle 癟ocuun dikkat seviyesi 繹l癟羹lmektedir.

10-20 yalar覺ndakilere uygulan覺r. Sayfan覺n 繹nceden ayarlanm覺 bir s羹resi de vard覺r. Her b繹l羹m i癟in ortaokula 3, lisede 2 dakika s羹re verilir.

Bireylerin zek璽 d羹zeylerini belirlemek amac覺yla uygulanan bireysel zek璽 testidir. Uygulama sonucunda bireye ait zek璽 ya覺 ve zek璽 b繹l羹m羹 elde edilmektedir. S羹reye dayal覺 bir test deildir.

Klinikte yayg覺n bir kullan覺m覺 olan ve 16 ya 羹zerindeki bireylere uygulanan WAIS testi bireylerin zeka b繹l羹m羹n羹 yani IQ puan覺n覺 ortaya 癟覺kar覺r.

S覺rad覺覺 d羹羹nmeyi ve potansiyeli 繹l癟mede EPoC, D羹nyada 5-12 yalar覺ndaki 癟ocuklar覺n beyinlerindeki s覺rad覺覺 y繹nlerini 繹l癟en en g羹venilir ve en g羹ncel testtir. S覺rad覺覺 fikirler 羹retmek sadece 羹st羹n zekal覺/yetenekli kiilere ait bir 繹zellik deildir.

H覺zl覺 okumak demek belli bir s羹rede okunan kelime say覺s覺n覺n art覺r覺lmas覺 demektir. H覺zl覺 okuma sadece kelimeleri okumak deil, anlam ve bellek diyalounu h覺zland覺r覺p hem daha 癟ok kelime okumak hem daha iyi anlamak demektir.