16 ubat 2020

Psikolojik Sendromlar

Psikolojik Sendromlar olduk癟a 癟eitlidir.Psikoloji d羹nyas覺nda s覺k癟a rastlanan Sendromlardan baz覺lar覺n覺 a癟覺klamaya 癟al覺t覺k .Sendrom t覺p dilinde, belirgi, nedenleri tek tek a癟覺klanamayan, birlikte rastlan覺lan bulgular覺 tan覺mlamakta kullan覺l覺r. Psikolojik sendrom, k覺saca ve basit olarak, istem-d覺覺 i癟ine d羹羹len k覺s覺r d繹ng羹 olarak tan覺mlanabilir.

Anti-Ego Muhaliflii Sendromu

zellikle hayat覺n覺n b羹y羹k bir k覺sm覺n覺 sanata vermi fakat bu konuda ciddi bir sanat kariyeri elde edememi bir 癟ok tasar覺mc覺 ve sanat癟覺n覺n ister istemez i癟ine d羹t羹kleri psikolojik rahats覺zl覺k

Bu rahats覺zl覺覺n en b羹y羹k sorunu yaan覺lan baar覺s覺zl覺k y羹z羹nden toplumun beyendii eserlere eletirsel yakla覺mlarda bulunulmas覺. baz覺 ileri saffa durumlar覺nda toplumca beyenilen eserleri yok etmeye kadar giden fiili eylemlerde bulunma arzusu g繹r羹lmektedir.

Fakat modern psikoloji bu rahats覺zl覺覺 temel belli katagoriler i癟inde inceledii i癟in tam anlam覺yla bu rahats覺zl覺覺n bilimsel bir tan覺m覺 yap覺lmam覺t覺r.

Asperger Sendromu

Asperger Sendromu 1944 y覺l覺nda Avusturyal覺 hekim Hans Asperger taraf覺ndan otistik piskopati olarak tan覺mlanm覺t覺r. Asperger Sendromu, otizmin u癟 bir bozukluu olarak d羹羹n羹lmektedir. Sendromun ana belirtileri a覺r覺 i癟e kapan覺kl覺k, tekrarlay覺c覺 davran覺lar, tekd羹ze bir konuma, belli bir konuya abart覺l覺 ilgidir.

A覺r覺 Empati Sendromu

Psikolojide “bakas覺 bu konuda ne d羹羹n羹r”, genel halk aras覺ndaki tabiriyle “elalem ne der” d羹羹ncesiyle birey hayat覺nda kiisel olarak yapaca覺 se癟imlerde bulunmas覺 ve bir noktada kendi hayat覺n覺 bakalar覺n覺n fikirlerine g繹re yaamas覺na sebep olan bir psikolojik rahats覺zl覺kt覺r.

Kiinin her ad覺m覺nda kendisinin yerine kar覺s覺ndakinin, etkileimde olduu kii veya kiileri koymas覺d覺r. Bencilliin minimum d羹zeyde olunduu durum. Bu ekilde i癟 rahat edecektir; 癟羹nk羹 iyi niyetli olarak yap覺lm覺t覺r hareket. Bir nevi kendi kiiliini eritip bakalar覺 i癟in yaamakt覺r.

Genel sebepleri, kiinin kiiliinin tam olarak gelimemi kendi gelecei hakk覺nda kendi sorumluluunu ta覺ma bilin癟ine ulaamam覺, 癟evre ve mahalle bask覺s覺n覺n tercihlerine y繹nvermesine izin vermi olup ayn覺 zamanda bu kadar ve d羹羹nceleri benimsemesinde 繹t羹r羹 olaan kiisel psikolojik bir rahats覺zl覺kt覺r. Toplumda kendini g繹sterememe, kendini kabullendirememe, sevilmek ihtiyac覺, faydal覺 olduunu hissetme ihtiyac覺. Kendini sevme ihtiyac覺.

Alice Harikalar Diyar覺nda Sendromu

Alice Harikalar Diyar覺nda sendromu kiilerin boyut alg覺s覺n覺 bozuyor. 襤smini Lewis Carol覺n 羹nl羹 kitab覺ndan alan sendrom, kiinin alg覺 fonksiyonlar覺n覺 etkileyen n繹ropsikolojik bir rahats覺zl覺k. Hat覺rlarsan覺z hikayede Alice, kendisini bazen ufac覺k bir delikten ge癟erek tavan覺 kovalayacak kadar k羹癟羹k, bazen de bir odan覺n d繹rt duvar覺 aras覺na s覺k覺acak kadar b羹y羹m羹 buluyor. ok nadiren g繹r羹lmekle beraber Alice Harikalar Diyar覺nda sendromuna sahip kiiler de benzer bir deneyim ya覺yorlar. Makropsi (cisimleri olduundan b羹y羹k g繹rme), mikropsi (cisimleri olduundan k羹癟羹k g繹rme), pelopsi (cisimleri olduundan yak覺n g繹rme) ve teleopsi (cisimleri olduundan uzakta g繹rme) gibi boyutlar覺 hatal覺 alg覺lama durumu s繹z konusu olabiliyor. D羹z 癟izgiler dalgal覺, renkler olduundan daha parlak g繹r羹lebiliyor. Bu rahats覺zl覺k alg覺 hatalar覺n覺n yan覺 s覺ra migrene de sebep oluyor. Genellikle 癟ocukluk 癟alar覺nda bal覺yor ve ergenlikte kendiliinden sona eriyor.

Bal覺k Kokusu Sendromu

Muhtemelen d羹nyadaki en k繹t羹 rahats覺zl覺klardan biri olan bu rahats覺zl覺kta hasta tremitilamin enzimini par癟alayamadan idrar, ter ve nefes yoluyla atar. Bu da 癟ok ama 癟ok k繹t羹 bir kokuya sebep olur. 

Boantropi Sendromu

Boantropi rahats覺zl覺覺ndan mustarip kiiler, kendilerini b羹y羹kba hayvan (繹zellikle de inek ve 繹k羹z) zannediyor. Genellikle bir r羹ya olarak balayan hastal覺k, kii uyand覺覺nda devam eden bir del羹zyona d繹n羹羹yor. Daniel kitab覺ndaki metinlere bak覺l覺rsa Babil kral覺 Nebukadnezar覺n bu hastal覺a sahip olduu anla覺l覺yor.

CAPGRAS Sendromu

Frans覺z psikiyatr Capgras taraf覺ndan 1923 y覺l覺nda tan覺mlanm覺 sendromun bal覺ca 繹zellii, kiinin 癟evresindekilerin ger癟ek olmad覺覺na, bakalar覺n覺n onlar覺n yerine ge癟tiine inanmas覺 olarak tan覺mlan覺yor.

Kad覺nlarda biraz daha fazla g繹r羹len bu sendrom san覺sal bozukluklardan biri olarak s覺n覺fland覺r覺labilecei gibi izofreninin bir belirtisi olarak da g繹r羹lebiliyor. Hasta, kendisini olduk癟a karma覺k bir komplonun i癟inde hissediyor ve 癟evresindekilerin fark覺nda olmaks覺z覺n deitirildikleri d羹羹ncesinin rahats覺zl覺覺n覺 ya覺yor.

Cain Sendromu

(kabil)/karde kompleksi: Kardee kar覺 rekabet, sald覺r覺 hatta 繹ld羹rme hisleri ile giden durum. Kabil ve Habil Adem ile Havvan覺n oullar覺 olup,oullar覺ndan biri dierini 繹ld羹rm羹t羹r.

Cotard Sendromu (yads覺ma sanr覺s覺)

Kii youn bir ekilde 繹l羹m, her eyin mahvolduu (ailesinin yok edildii, paras覺z ortal覺kta b覺rak覺ld覺覺 gibi), v羹cudunun 癟al覺mad覺覺 (hatta organlar覺n覺n 癟羹r羹d羹羹) d羹羹nceleri i癟indedir. A覺r depresyonlar ve psikoz durumlar覺nda g繹zlenir.

繹z羹lmeli F羹j Sendromu

Bu s覺k覺nt覺dan muzdarip olan kii beklenmedik bir anda ve anla覺lmaz ekilde,kim olduunun fark覺nda olmadan ve oraya nas覺l geldii hakk覺nda hi癟 bir fikre de sahip olmadan bir yerden bir yere dola覺r durur.

Genelde uzun s羹ren a覺r duygusal ve fiziksel stres ya覺yor olmak, psikotik uyutucu ve baz覺 ila癟lar覺n kullan覺m覺 ve belli bal覺 akli durumlar bu ataklar覺n olumas覺na zemin haz覺rlar.

De-Clerembault (Erotomani):

Kad覺nlarda g繹zlenen, genellikle kendisinden daha y羹ksek sosyok羹lt羹rel d羹zey ve kendinden daha yaca b羹y羹k hatta 繹hretli, mehur kimselerin kendisine a覺k olduu eklinde bir d羹羹nce i癟eriinin olduu durum. Sanr覺sal bozukluun erotomanik tipinde g繹zlenir.

Diyojen Sendromu

Komunuz 癟繹plerini hi癟 atm覺yor, her eyi biriktiriyor ve hepinizden kopuk mu ya覺yor? Kendisi Diyojen sendromundan muzdarip olabilir. 襤smini Sinoplu filozof Diyojenden alan bu rahats覺zl覺k, genellikle ileri yalarda g繹r羹l羹yor. G繹lge etme baka ihsan istemem s繹z羹yle tan覺nan Diyojen gibi bu kiiler toplumun ne dediini umursamadan sade bir yaam s羹rmeye gayret ederler. Genellikle entelekt羹el a癟覺dan y羹ksek seviyelerde olan kiilerde g繹zlemlenir. 

襤lginizi ekebilir:   Terapi ilerlemediinde bu 癟覺kmaz覺n 羹stesinden nas覺l gelinir?

Dunning-Kruger Sendromu

DunningKruger etkisi ya da DunningKruger sendromu, Cornell niversitesinin iki psikologu Justin Kruger ve David Dunningin tan覺mlad覺覺 bir alg覺lamada yanl覺l覺k eilimidir. 

Cornell Universityde g繹revli psikologlar Justin Kruger ve David Dunningin tarihe ge癟melerine ve 2000de Nobel almalar覺na neden olan tan覺, Cahil cesareti olarak tan覺mlan覺yor. Teorileri 繹zetle, cehalet, ger癟ek bilginin aksine, bireyin kendine olan g羹venini art覺r覺r diyor.

Don Juan Sendromu

Kar覺s覺na 癟覺kan kiilerle devaml覺 olarak cinsel ilikide bulunarak, o kiileri adeta bir eya yerine koyan, bu cinsel giriimlerden gene de s覺k覺nt覺 duyan, s覺k bir ekilde e deitiren kiiler anlat覺lmak istenir. Kad覺nlarda g繹r羹len ekline nymphomania denir.

Fregoli Sendromu

Bu Capgras Sanr覺s覺n覺n tam tersi bir durumdur. Fregoli Sendromu durumunda bundan muzdarip olan kiifarkl覺 insanlar覺n asl覺nda g繹r羹n羹lerini deitirebilen ve farkl覺 kiiler gibi davran覺p hareket edebilen ayn覺 insanlar olduuna inan覺r. 

Hayalet Uzuv Sendromu

Literat羹rde Phantom Ar覺 Sendromu olarak da ge癟en bu sendrom bedende bulunmayan bir uzvun varm覺 gibi hissedilmesi, baz覺 durumlarda da iddetli ar覺lar覺n hissedilmesidir. Phantom kelimesinin anlam覺 hayali, asl覺nda olmayan bir eyin varm覺 gibi g繹r羹nmesi, aldan覺 anlam覺na gelmektedir. 

Herakles Sendromu (kompleksi)

Baban覺n 癟ocuklar覺ndan nefret etmesi ile seyreden duygusal karmaas覺 olarak tan覺mlanm覺t覺r.

Huzursuz Bacak Sendromu

S覺k g繹r羹len rahats覺zl覺覺 yaayanlar genellikle yataa girip hareketsiz kald覺klar覺nda bacaklar覺nda fark ettikleri, ancak tam olarakda tarif edemedikleri rahats覺z edici hislere kap覺l覺yor. Bald覺rlar覺m ar覺yor, bacaklar覺ma derinden bir eyler bat覺yor, yan覺yor gibi 癟ok farkl覺 ekillerde ikayetlerini tarif ederken, bu hislerin t羹m羹 istirahat halinde ortaya 癟覺k覺p, hareket ile kayboluyor.

Bu nedenle bu hisler sadece yatarken deil g羹n i癟inde 繹zellikle uzun s羹re hareketsiz kal覺nd覺覺nda da ortaya 癟覺k覺yor ve kii bacaklar覺n覺 hareket ettirme ihtiyac覺 duyuyor.

Bu rahats覺zl覺k uykusuzlua ve buna bal覺 yorgunluk, dikkat ve konsantrasyonda azalma ve kiilik deiikliklerine neden olabiliyor.

襤ki Ya Sendromu

ocuklarda 2 ya sendromu olarak bilinen d繹nem, ortalama 1 bu癟uk ile 3 bu癟uk ya aras覺nda g繹r羹len d繹nemdir. Bu d繹nemde 癟ocuklar, bebeklik 癟a覺n覺 tamamlam覺 ve kendini anne baba ve dier aile 羹yelerinden ayr覺 bir birey olarak g繹rmeye balar. Buna bal覺 olarak bir癟ok eyin kendi tercih ettikleri ekilde olmas覺n覺 istemeye balar. Bunu yaparken de doru yanl覺 ya da mant覺kl覺 mant覺k d覺覺 gibi kavramlar覺 d羹羹nmezler. B羹y羹klerinin s繹ylediklerinin aksine davranmay覺 tercih ederek kendi varl覺klar覺n覺 ispatlama yolunu tercih ederler.

Jocasta Sendromu (kompleksi)

Annenin oluna hastal覺k derecesinde ve t羹m ruhsal doyuma eriildii a覺r覺 bal覺l覺覺.

Ganser Sendromu

Kii sorulan sorulara tam deil ama yak覺n yan覺tlar verir. Belirtiler bir s羹re sonra kaybolabilir, bilin癟teki dalgalanma ile birlikte. rnein 3 kere 4 ka癟 eder sorusuna 13 yan覺t覺n覺 verebilir. Kafa travmalar覺 sonras覺, a覺r覺 yorgunluklar bazen de izofrenilerde g繹zlenir.

Kimlik H覺rs覺zl覺覺 Sendromu

Kimlik h覺rs覺zl覺覺 sendromu, birinin ipliimizi pazara 癟覺karabilecei ya da beklentileri kar覺layamayaca覺m覺z korkusu i癟inde yaamakt覺r. Nas覺l bu kadar ansl覺 olduumuzu merak edebiliriz ya da birinin ‘ger癟ek bizi’ tan覺y覺nca nas覺l hissedebileceini. Partnerimizi hayalk覺r覺kl覺覺na uratabileceimizden veya eski partneri kadari iyi olmayabileceimizden kayg覺lan覺r覺z. Ge癟mite bu kadar iyi olmayan ilikiler yaad覺ktan sonra ‘bu ger癟ek olamayacak kadar iyi’ diye d羹羹nebiliriz.

Lima sendromu

Lima sendromunu, 羹nl羹 Stokholm sendromunun tersi olarak tan覺mlayabiliriz. Stokholm sendromunda rehin al覺nan kii rehin alana sempati gelitirirken, Lima sendromunda ise rehin alan kii rehin ald覺覺 kiiye kar覺 olumlu duygular beslemeye bal覺yor. Limadaki Japon b羹y羹kel癟iliinde ter繹rist bir grup taraf覺ndan ger癟ekletirilen rehin alma olay覺n覺n ard覺ndan rehin al覺nan kiilere sempati gelitirilmesi ve serbest b覺rak覺lmas覺 olay覺ndan ismini alan sendrom, listedeki sendromlar aras覺nda en sempatii olabilir!

Medea Sendromu

Einden nefret eden annenin bunun ac覺s覺n覺 癟覺karmak ve kocas覺ndan h覺nc覺n覺 almak i癟in 癟ocuklar覺n覺 繹ld羹rmek istemesi ya da nefret etmesi.

Mikropsi veya Makropsi Sendromu

Bu rahats覺zl覺k imgelerin, g繹r羹nt羹lerin, mekan ve zaman alg覺s覺n覺n bozulup karman 癟orman olduu sinirsel bir durumdur. En rahats覺z edici belirtilerinden biri v羹cut imgesinin deimi olarak g繹r羹lmesidir.

Bunu yaayan kii kendi v羹cuduna ait k覺s覺mlar覺n ekil ve boyutlar覺 hakk覺nda olduk癟a b羹y羹k bir karmaa yaamaktad覺r. Bu da olaan羹st羹 bir korkuya ve alarm haline yol a癟ar.

Bu daha 癟ok migren, beyin t羹m繹r羹, uyuturucu kullan覺m覺 ve enfeksiyon ile ilikilendirilir. Bunun en iyi tedavisi dinlenmedir. Ayr覺ca bu durum, hikayesinde de benzer bir anlat覺 olduu i癟in bazen Alice Harikalar Diyar覺nda Sendromu olarak da g繹r羹lmektedir. 

Moebius Sendromu

Son derece nadir bir n繹rolojik hastal覺kt覺r. Kii doutan y羹z felci ile doar. Kii g繹zlerini kapatamaz veya hi癟 bir y羹z ifadesini ger癟ekletiremez. Bu kiiler 癟ou zaman donuk veya arkada canl覺s覺 olmayan insanlar san覺l覺rlar. 襤fadesiz y羹zleri onlar覺n garip kiiler olarak g繹r羹nmelerine neden olur.

Munchausen Sendromu

Kii kendi sal覺k durumu ve sosyal koullar覺 ile ilgili olarak s羹rekli olarak ger癟ek d覺覺 bilgiler verir. Ancak bunu bir maddi 癟覺kar salamak i癟in yapmaz. eitli hastal覺klar覺 taklit ederek, ameliyatlar olabilir. Bunun genel olarak dinleyicileri inand覺racak ekilde olmayan eyleri anlatma,s羹rekli olarak bir yalan 羹retiminin olduu durumuna pseudologia fantastica ad覺 verilir.

襤lginizi ekebilir:   Hayallerin Kontrolden 覺kmas覺, Maladaptive Daydreaming

Olfakt繹r Referans Sendromu

evresine katlan覺lmaz 繹l癟羹de k繹t羹 bir koku yayd覺覺na inanan kii, beden kokusuyla a覺r覺 megul olurken ve bundan dolay覺 kendilerini su癟luyor. Ger癟ekte var olmayan bir koku i癟in s覺k s覺k 癟evrelerinden 繹z羹r dileyen kiiler, dilerini f覺r癟alayarak veya s覺k s覺k elbise deitirerek kokudan kurtulacaklar覺n覺 d羹羹n羹yorlar.

Orestes Sendromu

Kiinin annesini 繹ld羹rme istei olarak tan覺mlanm覺t覺r..

Othello Sendromu

Ad覺n覺 羹nl羹 yazar William Shakespearein Othello adl覺 eserinden alan bu rahats覺zl覺k, kiinin sevdii birini hastal覺k derecesinde k覺skanmas覺 durumu olarak ifade ediliyor. Einin veya sevgilisinin sad覺k olmad覺覺 d羹羹ncesine kap覺lan kiiler, kafalar覺nda kurduklar覺 senaryoda ihanete urad覺klar覺n覺n d羹羹n羹p, birlikte olduklar覺 kiilere zarar verebiliyor.

rdek Sendromu

rdek Sendromu , sakinlik ile kontrol aras覺ndaki davran覺a at覺fta bulunmak amac覺yla kullan覺lmaktad覺r. Anlam覺 ise; 癟evrenizdekilerin hayatlar覺na bak覺ld覺覺nda kiisel yetersizlik herkesin hayat覺na bu kadar hakimken herkes nas覺l olur da bu kadar kolay mutlu ve baar覺l覺 olabilir. Sizce de herkes bu kadar mutlu, baar覺l覺 ve huzurlu mu? 

Paramnezi Sendromu (arp覺k an覺msama)

Bu psikolojik rahats覺zl覺k bir yerin replikas覺n覺n yap覺lm覺 olduuyla karakterize edilmektedir  yani bundan muzdarip kiiler bir mekan覺n ayn覺 zamanda iki kopyas覺 olduuna inan覺r.

rnein, bir paramnezi hastas覺 kald覺覺 hastanenin kopyaland覺覺na ve ayn覺 anda baka bir yerde de var olduuna inan覺yor olabilir. Sanki paralel evrenler ya覺yormucas覺na bir deneyim halinin i癟inde olurlar.

Paris Sendromu

Parise gidip de umduunuzu bulamad覺覺n覺z i癟in hastalanabileceinizi biliyor muydunuz? Endielenmeyin. Paris sendromu genellikle Japonlarda g繹zlemlenen, nadir bir rahats覺zl覺k. Fransada 癟al覺an Japon psikiyatrist Hiroaki Ota taraf覺ndan 1986 y覺l覺nda ilk kez tehis edilen sendrom, Japon B羹y羹kel癟iliinin verdii bilgiye g繹re her y覺l Pariste yakla覺k 20 turistte g繹r羹lebiliyor. Hiroakinin a癟覺klamas覺na g繹re Parise gelmi olmaktan duyulan heyecan, kiinin kalp at覺lar覺n覺 h覺zland覺r覺yor ve akabinde ba d繹nmesi, sersemleme, nefes darl覺覺, hal羹sinasyon g繹rmeye kadar gidebilen semptomlar g繹r羹l羹yor. Paris sendromuna benzer olarak literat羹re gecen Stendhal sendromu ve Kud羹s sendromu da var.

Patlayan Kafa Sendromu

Beyinde uyku s覺ras覺nda oluan alg覺 yan覺lmalar覺na parasomni ad覺 veriliyor. Uyurgezerlik, uykuyla uyan覺kl覺k ara簫s覺nda hayaller g繹rmek en bilinen pa簫rasomniler aras覺nda. Patlayan Kafa ad覺 verilen sendrom da bu kategoride deerlendiriliyor.

Kii uykusu s覺ras覺n簫da kendisini uyand覺racak denli g羹癟l羹 bir patlama iitiyor. Sesin t羹r羹 ya da iddeti kiiden kiiye deise de, as覺l 繹nemli 繹zellii b繹yle bir sesin ger癟ek簫te var olmamas覺. Bu ses yaln覺zca kii簫nin kendi zihninde patl覺yor.

Doktor簫lar uykunun birinci ya da ikinci saa簫tinde, bazen de uyanmaya yak覺n du簫yulan bu sesin fiziksel olarak bir zara簫r覺 olmad覺覺n覺 s繹yl羹yorlar. Nedeni 癟ok kesin olmasa da, duyulan seslerin kayna覺n覺n asl覺nda beyindeki sinir yollar覺n覺n bir kar覺覺kl覺k yaamas覺 ve yanl覺l覺kla beyne uyar覺 iletmesi olarak d羹羹n羹l羹yor.

Pazartesi Sendromu

繹zellikle haftasonu tatilinden sonra yar覺n tekrar iba覺 yapmak zorunda olduunu daha dorusu psikolojik a癟覺dan zorumluluklar覺 d羹羹nme y羹z羹nden haftasonu tatilini psikolojik a癟覺dan tatil deilde s覺k覺nt覺ya 癟evirme durumudur. 繹zellikle iba覺 yap覺ld覺ktan sonraki g羹n unutulsada tekrar hafta sonu tatili ile bu sorun git gide tak覺nt覺ya d繹n羹ebilmektedir.

Peter Pan Sendromu (kompleksi)

B羹y羹me korkusu olan 癟ocuklarda ve olgun olduklar覺 halde 癟ocuk gibi davranan (sosyal a癟覺dan) insanlarda g繹r羹len davran覺 bozukluklar覺na verilen add覺r.

襤lk sendrom 1983’de Dan Kiley isimli bir psikanalizt taraf覺ndan bulunmutur. 襤smi, James Matthew Barrie’nin Peter Pan isimli roman覺ndan gelmektedir. Fakat, Peter Pan Sendromu isimli kitap, bu sendromu detay覺 ile analiz etsede, DSM-IV tarf覺ndan ger癟ek bir hastal覺k olarak tan覺lm覺yor.

Bu sendrom en 癟ok olgun yata belirtiliyor (sosyal g繹revleri olduu andan itibaren). En 癟ok bekar insanlarda g繹r羹lmektedir. Dan Kiley, bu sendromun k羹癟羹kl羹kte, annenin bask覺s覺 ve baban覺n otoritesizliinden kaynaklan覺yor.

Bu sendrom ayr覺 b繹l羹mlere ayr覺l覺yor:

10-15 ya aras覺: 癟ocuk d覺 d羹nya ile balant覺s覺n覺, korku y羹z羹nden, koparmaya 癟al覺iyor. G繹revlerinden ka癟覺yor ve yaln覺z kal覺yor.
16-22 ya aras覺: Kendini beenme ve ma癟oluk hissediliyor.
23-25 ya aras覺: hayattan mutsuzluk ve rahats覺zl覺k hissediliyor.
26-30 ya aras覺: sendrom ilerliyor ve durum daha vahim oluyor.
45 ya覺ndan itibaren: tekrardan 癟ocuk olmaya 癟al覺覺l覺yor ve istenilmeyen hayat modundan uzakla覺l覺yor.

Pika Sendromu

Kil, toprak, kire癟 ya da cam yemek ocuunuz bu maddeleri mi yiyor? Halk aras覺nda V羹cutta bir besin eksiklii var ya da Psikolojik sorunlar覺 var gibi gerek癟elerle yorumlan覺yor.

Porto-Rikolu Sendromu (d繹v羹me hastal覺覺):

Kiinin bir s覺k覺nt覺 ya da bir ruhsal yak覺nmas覺n覺n (olas覺l覺kla paranoid sanr覺lar etkisi ile 癟evreye zarar verme istei) olmas覺 ile balayan kar覺s覺na 癟覺kana vurmas覺, d繹vmesi ile beliren bir durumdur. D羹rt羹 kontrol bozukluklar覺, sanr覺sal bozukluk ve baz覺 kiilik bozukluklar覺nda g繹zlenir.

Pseudocyesis Sendromu

Kii hamile olmamas覺na kar覺n, gebeliin belirtilerini hissedip ( kar覺n ve g繹羹slerde ar覺,kar覺nda b羹y羹me, aerme gibi), hamile olduuna inan覺r.

Rapunzel sendromu

Sa癟 yutma hastal覺覺 olarak da bilinen rapunzel sendromu t覺p dilinde ise trikofaji ismiyle adland覺r覺l覺yor. Psikiyatrik birtak覺m sorunlar覺n neden olduu bu hastal覺k kiilerin kendi sa癟lar覺n覺 yeme al覺kanl覺覺 kazanmas覺yla birlikte ortaya 癟覺k覺yor.

襤lginizi ekebilir:   Burnout bir hastal覺k m覺d覺r?

Stockholm Sendromu

Psikiyatr Nils Bejerot taraf覺ndan adland覺r覺lan sendrom, ismini 1973 y覺l覺nda 襤sve癟’in bakenti Stokholm’de yaanan bir olaydan almaktad覺r. Banka soyguncusu taraf覺ndan 6 g羹n boyunca rehin tutulan bir kad覺n, soyguncuya duygusal olarak balan覺r. Serbest kald覺覺nda soyguncuyu savunmakla kalmaz, nianl覺s覺n覺 terk ederek kendisini rehin alan banka soyguncusunun hapisten 癟覺kmas覺n覺 bekler. 

S羹rekli iddet yaaman覺n bir sonucu olarak kurbanlar sald覺rganla 繹zdelemeye ve bir hayatta kalma stratejisi olarak onun i癟in hareket etmeye balayabilir. Kurban覺n iradesinin sald覺rgana bal覺 olmas覺 g繹n羹ll羹 bir karar deil, iddetin dorudan bir sonucudur.

Sa癟 Koparma Sendromu ( Trikotilomani)

襤nsanlar覺n g繹vdesindeki k覺l簫lar覺, kalar覺n覺 kirpiklerini, 繹zellikle de sa癟lar覺n覺 koparmalar覺 ve bunu s羹rekli tekrar etmelerine trikotilomani ad覺 ve簫riliyor. yle ki bireyler balar覺nda kellik oluuncaya kadar sa癟lar覺n覺 koparabiliyor. Bunun engellenmesi durumundaysa b羹y羹k gerilimler yaayabili簫yorlar.

Tersi durumda yani sa癟lar覺n覺 kopar覺rken b羹y羹k keyif ald覺klar覺, hatta rahatlama yaad覺klar覺 g繹r羹lebiliyor. Kiile簫rin b羹y羹k 癟ounluu sa癟lar覺n覺 kopar覺r簫ken ac覺 duymad覺klar覺n覺 tam tersine ke簫yif ald覺klar覺n覺 belirtiyor.

Bu sendrom li簫terat羹rde d羹rt羹 kontrol bozukluu olarak ele al覺n覺yor. D羹rt羹 kontrol bozukluklar覺, kendi簫ne ve bakalar覺na zarar verici eyler yapmak i癟in duyulan d羹rt羹 veya istee kar覺 koymada ve kontrol etmede ye簫tersizlik olarak tan覺mlanabilir. Kii ba簫zen davran覺覺 yapmadan 繹nce artan gerginlik duygusunu hisseder ve sonra gerginlikten kurtulma ve i癟 rahatlama簫s覺 duygular覺n覺 hissedebilir.

Trikotilo簫maninin bir d羹rt羹 kontrol bozukluu tan覺mlamas覺na uyan 繹zellikleri, sa癟lar覺 yolmak i癟in duyulan d羹rt羹ye kar覺 ye簫tersizlik, sa癟 yolmadan 繹nce artan ger簫ginlik ve sonraki i癟 rahatl覺覺n覺 hisset簫meyi kaps覺yor.

Stendhal Sendromu

Stendhal Sendromu bir kiide bir sanat eseri 羹zerinde d羹羹n羹rken ortaya 癟覺kan fiziksel ve duygusal anksiyete, 癟繹z羹lmeli deneyimler ve hatta hal羹sinasyonlarla gelen bir durumdur.

Bu psikolojik rahats覺zl覺k genelde insanlar tek bir yerde toplanm覺, 繹zellikle g羹zel ve abart覺l覺 bir sanat eseri g繹rd羹klerinde ortaya 癟覺kar. D羹nyan覺n olaan羹st羹 doal g羹zelliiyle y羹zletii zaman a覺r覺 bir tepki veren insan覺n durumu eklinde tan覺mlayabiliriz.

Genelde bu deneyim olduk癟a s覺n覺rl覺d覺r ve bu sendromdan m羹zdarip kii minimal destekten baka bir giriime ihtiya癟 duymayabilir.

T羹kenmilik Sendromu

T羹kenmilik sendromu, yayg覺n olarak insanlar覺n y羹z y羹ze 癟al覺t覺覺 mesleklerde bireylerin, duygusal y繹nden kendilerini t羹kenmi hissetmeleri, ileri gerei kar覺lat覺klar覺 insanlara kar覺 duyars覺zlamalar覺 ve kiisel baar覺 duygular覺nda azalma eklinde g繹r羹len bir sendromdur.

Tourette Sendromu

Tourette Sendromu (TS) tekrarlayan istemsiz hareket ve/veya ses tikleriyle g繹zlenen bir sinir sistemi hastal覺覺d覺r. Hastal覺a sahip kiilerde zeka gerilii yoktur, sadece kar覺 konulmaz tiklere mahkumdurlar. Tikler birden ortaya 癟覺kan, h覺zl覺, yineleyici, ritmik olmayan, basmakal覺p motor hareketler ve ses 癟覺karmalard覺r. 襤lk kez Frans覺z Dr. Georges Gilles de la Tourettein 1885te 9 hasta 羹zerinde yapt覺覺 癟al覺malar sonucunda net bir ekilde tan覺mlanm覺t覺r. 

Truman Sendromu

Televizyonlar覺n ve pop羹ler k羹lt羹r羹n hayat覺m覺za girmesiyle ortaya 癟覺kan bir dier ruhsal bozukluk da Truman sendromu Bu hastal覺a yakalananlar, hayatlar覺n覺n her aamas覺n覺n t覺pk覺 filmdeki gibi gizlice kameraya kaydedilip televizyonda g繹sterildiini zannediyor.

Triskaidekafobi ( 13ten korkma hastal覺覺 )

13 say覺s覺 繹zellikle Bat覺 uygarl覺klar覺nda uursuz kabul edilir ve bir癟ok kii bat覺l inan癟 olarak bu say覺dan ka癟覺nmak ister. Bununla birlikte bunu 癟ok daha ileri d羹zeyde tak覺nt覺ya d繹n羹t羹renler, hastal覺k dere簫cesinde rahats覺z olabiliyor. Bunun benzeri tetrafobi, yani 4ten korkma rahats覺zl覺覺 da in, Japonya, Kore gibi Uzakdou 羹lkelerinde g繹r羹l羹yor. Nedeni ise 繹l羹m ve d繹rt s繹zc羹klerinin s繹yleniinin birbirinin ayn覺s覺 olmas覺.

Vampir Sendromu

UV 覺覺覺na son derece duyarl覺 olan bu insanlar %100 korunmas覺z d覺ar覺 癟覺kt覺klar覺 zaman ciltleri 覺覺nlar覺n etkisi ile yanmaya balar. G羹ne 覺覺覺na 癟覺kmak i癟in farkl覺 ekipmanlar kullanmak zorunda olan hastalar覺n u an i癟in tedavisi yok.

Yabanc覺 Aksan Sendromu

Bir sabah uyand覺覺n覺zda kendinizi Frans覺z aksan覺yla T羹rk癟e konuurken bulabilirsiniz! Fel癟 veya travmatik beyin zedelenmesi sonras覺 g繹r羹lebilen bu konuma bozukluu, ilk kez 1907de tehis edilmi. 1941-2009 y覺llar覺 aras覺nda ise 62 kay覺tl覺 vaka var. Ge癟tiimiz y覺llarda yabanc覺 aksan sendromuna yakalanan Amerikal覺 bir hasta gece 癟ok iddetli bir ba ar覺s覺yla yatt覺覺n覺, sabah ise 襤ngiliz aksan覺yla konuarak uyand覺覺n覺 ve bu durumun yakla覺k iki sene s羹rd羹羹n羹 belirtiyor.

Yabanc覺 El Sendromu

El ve ayaklar覺n kiiden ba覺ms覺z olarak hareket ettii n繹rolojik bir rahats覺zl覺ktan s繹z ediyoruz. Bu rahats覺zl覺k, yayg覺n olarak sol elde g繹r羹l羹yor. Kii baz覺 hareketleri istemsiz olarak yapabiliyor. rnein fark覺nda olmadan elini y羹z羹ne dokunurken bulabiliyor. Daha s覺ra d覺覺 vakalarda kiinin kendi boaz覺n覺 s覺kmas覺 veya az覺n覺 yemekle doldurmas覺 gibi tehlikeli durumlar g繹r羹lebiliyor. Bu gibi durumlarda ise genellikle kontrol edilemeyen uzvu, dier kontroll羹 uzuvlar durdurmaya 癟al覺覺yor. 襤lk kez 1909 y覺l覺nda kayda ge癟en rahats覺zl覺k imdiye dek yakla覺k 50 kiide tehis edilmi olsa da say覺n覺n asl覺nda daha y羹ksek olduu, bu sendromun baka ak覺l hastal覺klar覺yla kar覺t覺r覺lm覺 olabilecei tahmin ediliyor.

Y羹r羹yen Ceset Sendromu

diye bir hastal覺k duymu muydunuz? Bu ruhsal bozuklua sahip olan hastalar; 繹l羹 olduklar覺n覺, etlerinin 癟羹r羹d羹羹n羹, organ ve kanlar覺n覺n olmad覺覺n覺 d羹羹n羹yor!

Bir cevap yaz覺n