Psikoloji S繹zl羹羹

A Dizini


Abreaksiyon (Boal覺m) : Ac覺 veren bir deneyimi an覺msaman覺n ard覺ndan gelen duygusal boal覺m.

Absurdite (Anlams覺z D羹羹nme) : D羹羹nce ak覺覺n覺n bozulmas覺 ile tutars覺z d羹羹ncelerin ve buna bal覺 olarak konuma jest ve mimiklerin s羹rd羹r羹lmesi.

Abuli (襤sten癟 Kayb覺) : Eyleme ge癟me ve d羹羹nme d羹rt羹s羹nde azalma eylemin sonu癟lar覺na kar覺 kay覺ts覺zl覺k; n繹rolojik kusurla ilikili olabilir.

Abuse : Alkol羹 k繹t羹ye kullanma

A癟覺k (Free Floating) Anksiyete : Herhangi bir d羹羹nceyle balant覺l覺 olmayan yayg覺n odaklanmam覺 korku.

Adiadokokinezi : S覺ral覺 d繹n羹羹ml羹 hareketleri h覺zla yapamama.

Adolesan : Delikanl覺l覺k d繹nemi.

Adoption : Evlat edinme.

Aerofaji : Konversif tepki olarak hava yutma.

Afazi : Anlaman覺n korunduu ancak konuma yetisini ileri derecede bozan bir bilisel bozukluun neden olduu konuma bozukluudur.

Afrodizyak : Mesir macunu kapsaik gibi cinsel arzuyu uyand覺rmak ve art覺rmak i癟in kullan覺lan maddelerdir.

Afoni : Ses k覺s覺lmas覺.

Agorafobi : A癟覺k alanlarda veya yard覺m alamayaca覺 yerlerde olma korkusu.

Agnozi : Eyay覺 tan覺yamama.

Agrafi : Yaz覺 yazamama.

Agresyon : S繹zel ve fiziksel olabilen zor kullanan hedefe y繹nelik eylem. fke hiddet veya d羹manl覺k duygular覺n覺n motor kar覺l覺覺d覺r.

Ailurofobi : Kedi korkusu.

Ajitasyon : Motor huzursuzlukla balant覺l覺 youn kayg覺.

Akalkuli : Hesap yapamama.

Akatizi : 襤la癟lara ikincil olarak kaslarda 繹znel olarak duyumsanan gerginlik yerinde duramama ad覺mlama hareketleridir. Tekrar tekrar oturup kalkmaya neden olabilir. Yanl覺l覺kla psikotik ajitasyon san覺labilir.

Akrofobi : Y羹ksek yerlerde bulunmaktan duyulan korku.

Alacakaranl覺k Durumu : Bilin癟te varsan覺larla giden bozulma.

Aleksi : nceden kazan覺lm覺 olan okuma becerisinin kayb覺; yaz覺lanlar覺 anlayamama ; g繹rme keskinliinin bozulmas覺yla a癟覺klanamaz.

Aleksimiti : Kiinin duygular覺n覺 veya duygudurumunu tan覺mlama veya fark覺na varma g羹癟l羹羹.

Algofobi : Ac覺 癟ekme korkusu.

Algolagni : Ac覺 verme veya ac覺 duymayla ilikili her t羹r cinsel davran覺.

Ambivalans ( 襤ki Deerlilik ) : Ayn覺 anda ayn覺 kiideki bir eylere kar覺 iki z覺t d羹rt羹n羹n e zamanl覺 varl覺覺.

Amfetamin: Merkezi sinir sistemini a覺r覺 uyaran bir ila癟.

Amnezi ( Bellek kayb覺 ) : Ge癟mi yaant覺lar覺 k覺smen veya t羹mden an覺msayamama; k繹keni organik veya duygusal olabilir.

Andrejoni: Erkek ve kad覺n 繹zelliklerinin kar覺覺m覺na verilen ad.

Androjen: Testislerin 羹rettii erkeklik hormonu.

Anestezi : Duyu yitimi.

Anhedoni ( Hazs覺zl覺k ) : Olaan ve zevk veren t羹m etkinliklerden el 癟ekme ve ilgi kayb覺 s覺kl覺kla depresyonla ilgilidir.

Anilingus : An羹s羹n bir baka kiinin az覺yla diliyle ya da yabanc覺 bir cisimle uyar覺lmas覺.

Anima : Jung psikolojisinde erkekteki bilin癟d覺覺 diil yan

Animus : Jung psikolojisinde kad覺ndaki bilin癟d覺覺 eril yan

Anksiyete ( Bunalt覺 ) : 襤癟ten veya d覺ar覺dan gelebilecek bir tehlike beklentisinin neden olduu kayg覺 ve endie durumu.

Anl覺k : Alg覺lanan materyalin saniyeler ile dakikalar i癟inde tekrarlanmas覺 veya an覺msanmas覺.

Anoreksi: Anorexia Nervosa 繹zellikle gen癟 kad覺nlarda g繹r羹lebilen yemek yememek 癟ok az uyumak buna ramen 癟ok aktif olmakla beliren psikolojik bir bozukluktur. Bu durum genellikle kiinin 癟ok imanlad覺覺 kan覺s覺 ile m羹balaal覺 bir ekilde rejim uygulamas覺 ile balar 繹nceleri kontrol edilebilen itah bir s羹re sonra hakikaten yok olur ve zay覺flama normal 繹l癟羹leri aar.

Anozognozi ( Hastal覺覺n Yads覺nmas覺 ) : Kiinin kendisinde n繹rolojik bir kusur olduunun fark覺na varamamas覺.

Anterograd Amnezi : Zamanda belli bir noktadan 繹nceki olaylar覺 an覺msayamama.

Antofobi : icek korkusu.

Antrofobi : 襤nsan korkusu.

Amok : Malaya ‘da g繹r羹len akut bir sald覺rgan 癟覺lg覺nl覺k n繹betidir.

Apati ( Duygusal Donukluk ) : K羹ntlemi emosyonel (duygu y羹kl羹) ton kay覺ts覺zl覺k veya d覺 d羹nyadan kopmayla birliktedir.

Apne : Uykuda soluk durmas覺.

Apraksi : Belli bir amaca y繹nelik hareketleri yerine getirememe.

Aquafobi : Su korkusu.

Asteni : Organik kaynakl覺 duygusal oynakl覺k.

Astereognozi : Dokunarak nesneleri tan覺ma yetisinin yitirilmesi.

Astazi : Ayakta duramama y羹r羹yememe.

Astrafobi : imsek korkusu.

A覺r覺 Deerlendirilmi Fikir : Mant覺ks覺z diren癟li yanl覺 inan覺; sanr覺ya g繹re daha az sars覺lmazd覺r.

A覺r覺 Y羹ksek Veya Al癟ak Sesli Konuma : Normal ses ayarlanmas覺nda kay覺p; psikozdan depresyona ve sa覺rl覺a dek uzanan patolojik durumlar覺 yans覺t覺yor olabilir.

Ataksi : Kas koordinasyonunda bozukluk; kas hareketinde d羹zensizlik.

Ayr覺nt覺c覺l覺k : Konuman覺n gereksiz ayr覺nt覺larla uzat覺lmas覺 ve bir t羹rl羹 amaca y繹neltilememesidir.

Azalm覺 襤癟g繹r羹 : Bir durumun nesnel ger癟ekliini anlama yetisinin azalmas覺.

B Dizini

Barbit羹ratlar : Sinir sistemini uyuturucu etkileri olan maddelerdir.

Bas覺n癟l覺 Konuma : D羹羹ncelerden gelen a覺r覺 bask覺 sonucunda durdurulamayan 癟ar覺覺mlardan oluan y羹ksek sesli konuma

Bast覺rma (Represyon) : Kabul edilemez fikir veya d羹rt羹lerin bilin癟d覺覺 unutulmas覺yla karakterize savunma mekanizmas覺.

Bedensel (Somatik) Sanr覺lar : Kiinin s羹rekli bedensel yak覺nmalar覺 olduu ancak bunlara temel oluturan organik bir bozukluun olmad覺覺 bir durumdur. Depresyonlu hastalarda g繹r羹len somatik hezeyanlar nihilistik veya hipokondriyak t羹rdendir. Ancak izofrenide g繹r羹len bedensel sanr覺lar biraz daha deiiktir. Kii i癟 organlar覺n覺n 癟al覺nd覺覺 veya bakalar覺n覺n organlar覺 ile deitirildii gibi ger癟ek d覺覺 inan癟lara sahiptir.

Bell Paralizi: Y羹z siniri felcidir.

Bellek : Beyinde depolanan bilginin daha sonra bilince 癟a覺r覺lma ilevi.

Bilin癟 : Fark覺ndal覺k durumu.

Bilin癟 Sislenmesi : Alg覺 ve tutumlarda bozukluun yan覺s覺ra a癟覺k-se癟ik d羹羹nememe.

Bilisel ( Kognitif ) Bozulmayla 襤likili Bozukluklar : Agnozi-duyusal izlenimlerin anlam覺n覺 kavrama ve yorumlama yetisinin yitirilmesi.

Birincil S羹re癟 D羹羹nme : Dereistik mant覺ks覺z b羹y羹sel d羹羹nme i癟in kullan覺lan genel terim; normalde d羹lerde bulunur normal d覺覺nda psikozda bulunur.

Bizar (Sa癟ma Garip) Sanr覺lar : Hi癟bir ekilde kabul edilmesi veya inan覺lmas覺 m羹mk羹n olmayan sanr覺lard覺r. Kiinin bir 繹l羹 taraf覺ndan kontrol edilmesi gibi veya yar覺lan bir dadan 癟覺kan g繹r羹nmez bir eein kiiyi s羹rekli izlemesi gibi.

Blok : Bir d羹羹nce veya fikir hen羹z bitmemiken d羹羹nce zincirinde ani kopma; k覺sa bir aradan sonra kii ne s繹ylemekte olduunu veya ne s繹yleyecek olduunu an覺msamaz (D羹羹nce yoksunluu olarak da bilinir).

Borderline : S覺n覺rda yada zeka kiilik bozukluu.

Brontofobi : G繹kg羹r羹lt羹s羹 korkusu.

B羹t羹nl羹kl羹 Alg覺 (襤drak=Apperception) : Kiinin kendi duygular覺 ve d羹羹nceleriyle deiiklie uram覺 alg覺.

B羹y羹kl羹k Hezeyan覺 : Megalomanik hezeyan.

B羹y羹sel (Majik) D羹羹nme : Bir t羹r dereistik d羹羹nce; 癟ocuklar覺n preoperasyonel (ilem 繹ncesi) (Jean Piaget) evresindekine benzer d羹羹nme; burada d羹羹nceler s繹zc羹kler veya eylemler g羹癟 kazan覺rlar (rnein olaylara neden olabilir ya da bunlar覺 engelleyebilirler).

C Dizini

Capgras Sendromu : evresindeki kiilerin asl覺nda o kiiler olmad覺覺 onlar覺n yerini alm覺 ve 癟ounlukla k繹t羹 niyetli insanlar olduuna ilikin inan癟lard覺r.

Cerea Flexibilitas (Balmumu Esneklii) : Kiiye kal覺p gibi bir duru verilebilmesi.

Cognitive : Bilisel durumlar.

Comorbidity : As覺l hastal覺a eklenen ikinci bir hastal覺k durumu.

Conduct Disorder : ocukluk 癟a覺nda davran覺m bozukluu.

Dizini

ar覺覺m (Fikir 襤tirak覺) : Bir d羹羹ncenin fikrin an覺n覺n kendiliinden otomatik olarak baka d羹羹nceleri bilin癟 alan覺na getirmesidir.

ar覺覺mlar覺n Gevemesi : Fikirlerin t羹m羹yle ilikisiz bi癟imde bir konudan dierine atlad覺覺 d羹羹nce ak覺覺; a覺r ise konuma dikisiz (enkoheran) olabilir.

elinebilirlik (Distraktibilite) : Dikkati younlat覺ramama; dikkatin 繹nemsiz veya ilikisiz d覺 uyaranlara 癟ekilmesi.

evresellik : Amaca varmakta geciken dolayl覺 konuma eninde sonunda balang覺癟taki noktada arzulanan hedefe ula覺r; ayr覺nt覺lar ve parantez i癟i konumalar覺n fazlal覺覺yla karakterizedir.

oul Kiilik (Multiple Personality) : Bir kiinin farkl覺 zamanlarda iki veya daha 癟ok say覺da t羹mden farkl覺 kiilikler ve karakterlere b羹r羹nmesi

D Dizini

Debilite: Zeka gerilii.

Deflorasyon: K覺zl覺k zar覺n覺n y覺rt覺lmas覺.

Degeneration : Beyinde yozlama.

Deja Entendu (Daha 繹nce iitmitim) : 襤itsel tan覺ma yan覺lsamas覺.

Deja Pense (Daha 繹nce d羹羹nm羹t羹m) : Yeni bir d羹羹ncenin daha 繹nce d羹羹n羹lm羹 veya ifade edilmi bir d羹羹nce olarak tan覺nd覺覺 yan覺lsama.

D矇j Vu : Yeni bir durumun yanl覺 olarak ge癟mi bir an覺n覺n tekrar覺 gibi alg覺land覺覺 g繹rsel tan覺ma yan覺lsamas覺.

Deliryum : Akut organik beyin yetmezliidir. Asl覺nda klinik bir tan覺d覺r. Genel olarak bilisel bozulmaya neden olan mental bir bozukluktur. S覺kl覺kla g繹rsel hall羹sinasyonlar elik eder.

E Dizini

Egomani : Kiinin kendisiyle patolojik olarak uramas覺.

Egzibisyonizm (Tehircilik) : Kiinin bedenini 繹zellikle de cinsel organlar覺n覺 g繹stermek i癟in 繹n羹ne ge癟emedii bir gereksinim duymas覺 ile karakterize bir cinsel bozukluk.

Eidetic 襤mge : nceden alg覺lanan nesnelerin zihinde net bir ekilde canland覺r覺lmas覺. Neredeyse varsan覺 canl覺l覺覺nda g繹rsel bellek.

Ejek羹lasyon : Erkekte boalma.

Ekmnezi : Hat覺ralar覺n bilin癟 alan覺na h羹cum etmesi durumu

Ekolali : Bir kiinin bakas覺n覺n s繹zc羹k veya t羹mcelerini psikopatolojik olarak yinelemesidir. Tekrarlay覺c覺 ve diren癟lidir. Genellikle alay ediyormu gibi g繹r羹l羹r. Bazen 癟ok k覺sa tekrarlar veya heceler olarak g繹r羹lebilir.

Ekopraksi : Bir kiinin dier kiinin hareketlerini patolojik olarak taklit etmesidir.

Ekstazi (Vecit=Esrime) : Youn kendinden ge癟me duygusu.

Ekstrovert : D覺a d繹n羹k.

EKT (Elektrokonvalsif Terapi): A覺r覺 duygusal 癟繹k羹nt羹 halindeki hastalar覺n akaklar覺na uygulanan orta iddetteki elektrik oku.

Ekuinofobi : At korkusu.

Elektif Mutizm : Se癟ici konumama.

Elektra: K覺z 癟ocuun babas覺na kar覺 duymu olduu cinsel istek.

Elektroensefalografi ( EEG ) : MSS hastal覺klar覺n覺n tan覺 ve tehisinde kullan覺lan ve elektrotlar arac覺l覺覺yla 癟ekilen beynin elektrik faaliyetlerini g繹steren kay覺t.

Endojen Depresyon : 襤癟 k繹kenli depresyon.

Enkoherans (Dikisizlik) : ar覺覺mlarda sapma par癟alanma ve yar覺lma ile konuma anlams覺z bir hal al覺r.

Enkoherans : D羹羹nce ak覺覺n覺n anla覺lamaz oluudur. S繹zc羹klerin mant覺k zincirini veya gramatik balant覺y覺 kaybetmesidir.

Enkontinans : Kiinin idrar覺n覺 veya d覺k覺s覺n覺 tutamama durumu

Enkoprezis : Kiinin yineleyici olarak yata覺na ve giysilerine d覺k覺s覺n覺 ka癟覺rmas覺.

Entoksikasyon : Yak覺nlarda al覺nm覺 bir maddeyle ilikili kavgac覺l覺kyarg覺lama kusurlar覺 gibi uyumu bozucu davran覺lar覺n ortaya 癟覺kmas覺 durumu.

En羹rezis (Yatak 覺slatma ) : Kiinin yineleyici olarak yata覺na ve giysilerine idrar ka癟覺rmas覺.

Envl羹syon Melankolisi : Ya d繹n羹m羹 癟繹kk羹nl羹羹.

Epilepsi : Sara ad覺yla bilinen merkezi sinir sistemi ( MSS ) hastal覺覺.

Ereksiyon : Erkekte penisin sertlemesi.

Eritrofobi : K覺rm覺z覺 korkusu ( Y羹z k覺zarmas覺 ile ilikili )

Erotomani : Kiide birinin kendisine deli gibi a覺k olduu yolunda sanr覺sal d羹羹ncedir. Kad覺nlarda erkeklere g繹re daha s覺kt覺r. Clerambault Sendromu olarak da bilinir.

Erotomanik Sanr覺lar : Tan覺nm覺 kiilerin kendisi ile ilgilendii ve a覺k olduu eklindeki sanr覺lard覺r.

Estrojen: Her iki cinsin adrenalin bezleri taraf覺ndan 羹retilen bir cinsel hormon.

Etkileme Sanr覺lar覺 : Kii kendisinde bulunan g羹癟lerle 癟evresindekilerin davran覺lar覺n覺 ve d羹羹ncelerini etkileyebileceine inan覺r.

Etkilenme Sanr覺lar覺 : Kii t羹m davran覺lar覺n覺n 癟evreden gelen hipnotizma telepati radyo TV veya r繹ntgen 覺覺nlar覺 ile y繹nlendirildiine inan覺r. Tersi de olabilir.

Eyleme Vurma (Acting out) : Bilin癟 d覺覺 bir arzu veya d羹rt羹n羹n eylem eklinde dorudan ifadesi; bilin癟 d覺覺 fantazi d羹rt羹sel davran覺la yaama ge癟irilir.

F Dizini

Fantom Ekstremidite : Sahte dokunma ve y羹zey duyumu.

Farmakodinamik : Al覺nan ilac覺n bedene yapt覺覺 etki.

Farmakokinetik : Bedenin al覺nan ilaca yapt覺覺 etki.

Feedback : Gerial覺m.

Fixation : Anal d繹nemde saplanma.

Fikir Firar覺 : Birbirine anlam benzerlii veya ses uyumu gibi y羹zeysel veya balanm覺 d羹羹ncelerin birbiri ard覺ndan gelmesi.

F羹ksasyon : Saplanma

Fobi : zg羹l tipte bir uyaran veya durumla kar覺la覺nca duyulan diren癟li mant覺ks覺z abart覺l覺 ve daima patolojik korku ve uyarandan ka癟覺nma davran覺覺.

Folie a deux ( Folie a trois ) : 襤ki veya 羹癟 kii taraf覺ndan ayn覺 ruhsal hastal覺覺n payla覺lmas覺.

Folie Hysterique : Histerik 癟覺lg覺nl覺k

Formel D羹羹nce Bozukluu : D羹羹ncenin i癟eriinden ziyade oluumunda meydana gelen bozukluk.

Formikasyon : Cildin 羹zerinde veya alt覺nda kar覺ncalanma duyusu.

Frot繹rizm (Fort癟uluk) : Erkeklerin otob羹s gibi kalabal覺k yerlerde kar覺 cinse s羹rt羹nerek haz almay覺 kapsayan cinsel bozukluk.

F羹g (Disosiyatif Ka癟覺 ) : Eski kimlie y繹nelik amneziyle beraber yeni bir kimlik edinilmesi sendromu.

G Dizini

GABA : Gama amino b羹tirik asit.Beynin ana inhibit繹r medyat繹r羹d羹r.

Ganser Sendromu : Daha 癟oku uzun s羹re hapishanelerde kalanlarda g繹r羹len ileri derecede bilisel y覺k覺m izlenimi veren sahte bunama durumu.

Ger癟ei Deerlendirme Yetisi : Kiinin kendi d覺覺ndaki d羹nyay覺 nesnel olarak deerlendirmesi ve yarg覺lamas覺.

Gerontofili : Yal覺 kiilerle cinsel iliki kurma tutkusu.

Global Afazi : 襤leri derecede tutuk bir afaziyle a覺r ak覺c覺 afazinin birliktelii.

Glossolali : Anla覺lamaz s繹zc羹k veya seslerle gizlerin a癟覺klanmas覺 yoluyla mesaj verme.

G繹rsel Agnozi : Nesneleri veya kiileri tan覺ma yetisinin yitirilmesi.

Grandiy繹tize : Kiinin kendi 繹nemini g羹c羹n羹bilgisini ve kimliini abartmas覺 ve b羹y羹kl羹k fikirleri yaamas覺.

Grimas : Anlams覺z y羹z buruturmaya benzer y羹z hareketleri.

Grief : Yas tutma

H Dizini

Hal羹sinasyon : Herhangi bir d覺 uyaran olmaks覺z覺n ortaya 癟覺kan sahte duyusal alg覺.

Herpetofobi : Kertenkele korkusu

Hezeyan : Sanr覺

Hiperestezi : Ar覺lar覺n duyular覺n artmas覺

Hiperfaji : 襤tahta ve yiyecek al覺m覺nda artmaa覺r覺 yeme.

Hiperkinezi (Hiperaktivite) : Huzursuz sald覺rgan y覺k覺c覺 etkinlik; 癟ounlukla altta yatan bir beyin patolojisiyle ilikilidir.

Hipermnezi : An覺lar覺n saklanmas覺 (Retention=Tespit) ve an覺msanmas覺nda (Recall=襤zhar) abart覺l覺 art覺.

Hipersomni : A覺r覺 uyuma

Hipnogojik Fenomen : Tam uykuya dalma s覺ras覺nda olan sahte duyusal alg覺. Bir uyku narkolepsisidir.

Hipnoz : Telkine a覺r覺 yatk覺nl覺kla karakterize yapay olarak olarak yarat覺lm覺 bilin癟 deiiklii.

Hipoestezi : Duyu azalmas覺

Hipofaji : 襤tahta ve yiyecek al覺m覺nda azalma az yeme.

Hipokinezi (Hipoaktivite) : Psikomotor ve bilisel etkinliklerde yavalama.

Hipokondriyal Sanr覺lar : Hastal覺k Sanr覺lar覺. Kiinin s羹rekli kendi sal覺覺 ile megul olduu sanr覺lard覺r. Kayg覺 endie ve korkunun elik ettii kiinin kendisinde bilinen veya bilinmeyen ciddi bir rahats覺zl覺k olduuna inanmas覺d覺r.

Hipokondriyazis : Kiinin sal覺覺yla ilgili abart覺l覺 kayg覺lar覺n覺n olmas覺. Normal olan baz覺 v羹cut deiimleri bile fiziksel bir hastal覺覺n bulgusu olarak yorumlanmaktad覺r.

Histeri : Disosiyatif bunalt覺 bozukluu

Histerik Anestezi : Duygusal 癟at覺malar覺n neden olduu duyu kayb覺.

Homeostasis: Dengeleme.

Hospitalizm : Uzun s羹re annesiz kalan 癟ocuklarda g繹r羹len bir yuva hastal覺覺.

襤 Dizini

襤d: Freud’un kiilik kuram覺nda bireyin t羹m i癟g羹d羹lerinin depoland覺覺 bireye enerji veren kaynak.Altbenlik.

襤dentifikasyon : lm羹 kiinin hala var olduu ilikin duyumlar.

襤ll羹zyon : G繹z yan覺lsamas覺d覺ar覺dan gelen g繹rsel uyar覺lar覺n olduklar覺ndan fakl覺 alg覺lanmas覺.

襤mplosion : Fobi tedavisisnde bir uyaran y羹kleme bi癟imi.

襤mpotence : Cinsel g羹癟s羹zl羹k

襤nfantisit : Postpartum psikozunda g繹r羹len kendi bebeini 繹ld羹rme obsesyonu.

襤nsomni : Uyku azalmas覺 veya yokluu.

襤nstinct : 襤癟g羹d羹

襤ntrojekt : 襤癟e atma

襤ntrovert : 襤癟e d繹n羹k

襤PT : Kiileraras覺 ( 襤nterpersonal ) psikoterapi.

襤ritabl Duygudurum : Kolayca sinirlenen ve k覺k覺rt覺l覺nca 繹fke g繹steren.

襤zolasyon : Duygunun yal覺t覺lmas覺.

J Dizini

Jalousie Morbide : Anormal derecede k覺skan癟l覺k

Jamais Vu : Kiinin daha 繹nce yaad覺覺 ger癟ek bir durumu tan覺mad覺覺na dair yan覺lt覺c覺 bir his.

Jargon Afazi : Sa癟ma s繹zc羹klerin 癟eitli tonlama ve y羹kselip al癟almalarla s繹ylenmesi.

Jigantizm: Ergenlik 癟a覺ndan 繹nce oluan hipofiz bezi t羹m繹rlerinde b羹y羹me olay覺n覺n kontrolden 癟覺kmas覺 sonucu oluan dev g繹r羹n羹m.

Juvenil: Gen癟lie d繹nemin ait.

K Dizini

Kannabinohid : Esrar

Kastrasyon : Genellikle transseks羹ellerde g繹r羹len penis veya testisleri kesme davran覺覺.

Katalepsi : K覺p覺rdamadan s羹rekli korunan durua verilen ad.

Katapleksi : Kas tonusunda 癟eitli emosyonel durumlar覺n tetikledii ge癟ici kay覺p ve zay覺fl覺k.

Katarsis : Rahats覺zl覺a neden olan duygu y羹klerinin uygun bir boalt覺m alan覺na aktar覺larak kiinin ar覺nmas覺

Kekemelik ( Pepelik ) : Bir ses veya hecenin s覺k tekrarlanmas覺 veya uzat覺lmas覺; konuma ak覺c覺l覺覺nda belirgin bozulma.

Kelime Salatas覺 : Bir arada bulunan bir 癟ok s繹zc羹k bir anlam ifade etmez. Kii s羹rekli olarak konumakta ancak konumalardan bir anlam 癟覺kar覺lamamaktad覺r.

Keif Sanr覺lar覺 : Kii kimsenin bulamad覺覺 eyler kefetmektedir veya bunun ura覺 i癟indedir.

Kinofobi : K繹pek korkusu

Klang ar覺覺m (Anlams覺z ar覺覺m) : Anlam bak覺m覺ndan balant覺s覺 olmayan ancak ses uyumu olan s繹zc羹klerin birbirini izlemesi.

Kleptomani : Ekonomik deerini g繹zetmeksizin 癟alma kompulsiyonu.

Klostrofobi : Kapal覺 yerde bulunma korkusu.

Kompulsiyon (Zorlant覺) : Kar覺 konduunda kayg覺 uyand覺ran bir istee uyarak harekete ge癟mek i癟in duyulan patolojik gereksinimdir. Genellikle obsesyonu takiben oluur. rnein kirlilik obsesyonuyla el y覺kama kompulsiyonu gibi.

Kondansasyon : eitli konular覺n bir nedene bal覺 olmaks覺z覺n kavramlat覺r覺lmas覺.D羹lerin genellikle yerk覺l覺k ve bi癟im deitirmesi.

Konf羹zyon (ak覺nl覺k) : A癟覺k ve tutarl覺 d羹羹nme yetisindeki bir bozukluktur.

Koprofili : Kad覺n ve erkeklerde d覺k覺 yeme veya d覺k覺yla oynama eklinde cinsel haz alma istei.

Koprofobi : D覺k覺lama korkusu

Koprolali : A癟覺k sa癟覺k s繹zc羹klerin kompulsif olarak s繹ylenmesi.

Koro : Kiinin penisinin b羹z羹t羹羹 ve i癟eri ka癟aca覺 b繹yle bir ey olursa 繹lecei korkusuyla karakterize akut bir anksiyete tepkisidir.

Korsakoff Sendromu: Uzun s羹re alkolik olmaktan doan organik bir hastal覺k.

K繹t羹l羹k G繹rme Sanr覺lar覺 ( Persek羹syon ) : Kii 癟evresindeki veya hayali insanlar覺n kendisine k繹t羹l羹k yapaca覺na ilikin ger癟ek d覺覺 d羹羹ncelerdir.

Kronik : S羹reen

K羹癟羹kl羹k Sanr覺lar覺 (Mikromanik Hezeyanlar) : Kii kendini her bak覺mdan g羹癟s羹z ve ie yaramaz hissetmektedir.

L Dizini

Labilite : K覺sa zamanda duygusal tepkilerde oynama

Landau-Kleffner Sendromu : Epilepsi ile birlikte edinsel afazi

Latah : Malaya ‘ da kad覺nlarda g繹r羹len bir psikotik bozukluk.

Latency : Gizlilik

Letarji : Kiinin uykuya eilimli ve hareketsiz g繹r羹lmesi uyuukluk.

Letolojika : Nesne veya kii adlar覺n覺 an覺msama yeteneinin ge癟ici kayb覺.

Libido : 襤nsanda var olan yaam i癟g羹d羹s羹.

Libido Azalmas覺 : Cinsel ilgi d羹rt羹 ve performansta azalma (libido art覺覺 癟ounlukla manik durumlarla ilikilidir).

Lillip羹tyen Varsan覺s覺 :Nesnelerin k羹癟羹lm羹 boyutlarda g繹r羹ld羹羹 sahte alg覺.

Logore ( S繹z ishali ) : Kiinin 癟ok fazla tutarl覺 mant覺kl覺 ve bolca konumas覺.

LSD (Liserjic Asit Dietilamid) : avdar mahvuzunda bulunan alkaloidlerden sentez yoluyla elde edilen bir t羹r hal羹sinojen.

M Dizini

Makropsi : Nesnelerin olduklar覺ndan daha b羹y羹k g繹r羹nd羹kleri durum.

Mani : Hastan覺n ilevselliinde belirgin bozulmaya neden olan yarg覺lamas覺n覺 bozan anormal ve inat癟覺 bir bi癟imde y羹kselmi bir duygudurum bozukluudur.

Manyerizm : Kiide yer etmi al覺kanl覺k olmu istemsiz y羹z hareketleri.

MAO : Monoamin Oksidas 襤nhibit繹rleri.

Masturbasyon (zdoyurum) : Kiinin baka birinin kat覺l覺m覺 olmaks覺z覺n kendini cinsel olarak uyarmas覺.

Mazoizm : Kiinin ac覺 duyma isteini 繹ne 癟覺karan bir t羹r cinsel bozukluktur.

Megalomani : Kendini b羹y羹k ve 繹nemli g繹rme

Mental Retardasyon : Zekada toplumsal ve mesleki ilevsellii sekteye uratacak d羹zeyde gerilik.

Metabolik Sanr覺lar : Hasta v羹cudunun deierek baka bir nesneye d繹n羹t羹羹n羹 iddia eder.

Mikropsi : Nesnelerin olduklar覺ndan daha k羹癟羹k g繹r羹nd羹kleri durum.

Mikrosefali : Kafatas覺n覺n k羹癟羹k olmas覺yla ortaya 癟覺kan bir anormalilik

Mistik Sanr覺lar : Kiinin dinsel a癟覺dan y羹ksek yerlerde olduuna ilikin sanr覺lard覺r. Kii tanr覺 peygamber veya benzer bir 繹zellikte bir kii olduuna inan覺r.

Mitomani : Yalan uydurma eilimi

Mizofobi : Pislik korkusu

Monomani : Tek bir konuyla a覺r覺 urama.

Muhakeme-Yarg覺lama : D羹羹nce s羹reci i癟inde kar覺la覺lan sorunlar覺n 癟繹z羹m羹ne y繹nelik zihin ilevine denir.

Munchausen Sendromu : Kiinin istemli olarak t覺bbi veya ruhsal bozukluklar覺n bulgular覺n覺 羹retmesi ve 繹yk羹 ve belirtilerini yan覺lt覺c覺 bi癟imde sunmas覺 temaruz.

Mutizm : Kiide yap覺sal anormallik olmamas覺na ramen ses kayb覺.

N Dizini

Necrofili : l羹 ile cinsel iliki kurma tutkusu

Negativizm : T羹m hareket ettirlme giriimlerine veya t羹m komutlara kar覺 ama癟s覺z direnmedir.

Nemfomani : Kad覺nda a覺r覺 ve kompulsif cinsel iliki kurma gereksinimidir.

Neolojizm (Dil Uydurma) : D羹羹nce ve 癟ar覺覺m bozukluklar覺n覺n s繹zc羹kleri etkilemesi ile yeni dil simgeleri uydurmad覺r.

Nevroz : Ger癟ei deerlendirmenin salam olduu davran覺覺n 繹nemli toplumsal kurallara uygun olabildii tedavi edilmezse g繹rece uzun s羹reli veya tekrarlay覺c覺 olabilen bir ruhsal bozukluk.

Nightmare : Gece bunalt覺l覺 d羹 g繹rme

Nihilistik Sanr覺lar : Kendisinin dier insanlar覺n veya d羹nyan覺n var olmad覺覺 veya sonunun geldii yolundaki yanl覺 d羹羹nce.

Nikotofobi : Gece ve karanl覺k korkusu

Noesis : Kiiye vahiy inmitir ve t羹m insanlar覺 ayd覺nlatacakt覺r.

Nokt羹ri : Gece boyunca s覺k idrara 癟覺kmad覺r.

Nominal Afazi : Bir nesne i癟in doru ismi bulma g羹癟l羹羹.

Nozofobi : Hastal覺k y覺lg覺s覺

N繹rotransmiter: Sinirsel aktar覺c覺.

O Dizini

Obesite : A覺r覺 imanl覺k.

Obsesyon (Saplant覺) : Mant覺kl覺 癟abalarla bilin癟ten uzaklat覺r覺lamayan kar覺 konamayan bir d羹羹nce veya duygunun patolojik olarak direnmesi.

Obtundasyon (Kapanma) : Hastan覺n uyan覺kken ilgisiz g繹r羹nmesi.

Oedipus Kompleksi: Erkek 癟ocuun annesine kar覺 duyduu cinsel istek.

Ofidofobi : Y覺lan korkusu

Oligofreni : Zeka gerilii

Onikofaji : T覺rnaklar覺n覺 kemirme kompulsiyonu

Opioid (zg羹l Madde) : Opium t羹revleri ve sentetik maddelerinden oluan morfin eroin kokain t羹r羹 maddelerinin t羹m羹ne verilen isim.

Orgazm : Kad覺n覺n mast羹rbasyon veya cinsel birleme yoluyla boalmas覺.

Otistik D羹羹nce : 襤癟sel kiisel d羹nyayla a覺r覺 urama.

Otoerotikasfiksi : Kiinin erotik duyumlar覺n覺 keskinletirmek ve hafif hipoksi yoluyla orgazm覺n iddetini art覺rmak i癟in bir yandan kendini boynundan asarken dier yandan masturbasyon yapmas覺d覺r.

Otomatizm : Genellikle bilin癟 d覺覺 simgesel bir etkinlii temsil eden bir ya da daha 癟ok say覺da eylemin otomatik olarak ger癟ekletirilmesi.

Otomutilasyon : Organ kesme eklinde g繹r羹len bir 繹z k覺y覺m veya kendini cezaland覺rma eklidir. Psikozlarda g繹r羹lebilecei gibi obsesif kompulsif nevrozlarda veya impuls kontrol bozukluklar覺nda da g繹r羹lebilir.

Dizini

fori : Youn 癟okuyla birlikte yaanan b羹y羹kl羹k duygular覺.

timik Durum : Normal duygudurum yelpazesi.

zk覺y覺m (襤ntihar) D羹羹nceleri : zk覺y覺ma ilikin fikirlerin varl覺覺d覺r. Genellikle kendini g羹癟s羹z ve su癟lu hissetme d羹羹nceleri ile birlikte 繹l羹m羹 tan覺ma istei elik eder.

P Dizini

Panfobi : Hereyden korkma.

Parafazi : 襤sim veya s繹zc羹k bulmakta zorlan覺ld覺覺nda nesne ve olaylar覺 dolayl覺 anlatma.

Paramnezi : Geri 癟a覺rmadaki 癟arp覺tmalarla an覺lar覺n yanl覺 an覺msanmas覺.

Paranoid Sanr覺: K繹t羹l羹k g繹rme (persek羹syon) ve al覺nma (referans) sanr覺lar覺n覺 kapsar. Kendisine d羹manl覺k ve zarar verilecei sanr覺lar覺d覺r.

Paranoya : Bu terim ilk kez 1863’de Kahlbaum taraf覺ndan kullan覺lm覺t覺r. Eski Yunancada deiik yandan anlam覺na gelen “para-” ile d羹羹nme anlam覺ndaki “noia” kelimelerinin birlemesinden olumutur. Ger癟ee dayanmayan ileri kukuculuu tan覺mlar. Ancak herhangi bir kukuculuu tan覺mlamak i癟in kullan覺m覺 daha s覺kt覺r.

Parapraksi : G羹nl羹k yaam i癟erisinde dil ve hareket s羹r癟meleri.

Parasomnia : Uykuda anormal ( korku Uyurgezerlik gibi ) bir durumun ortaya 癟覺kmas覺.

Parkinson Hastal覺覺 : Tremor d羹zlenmi duygudurum ve salya akmas覺 gibi klinik 繹zelliklerin elik ettii nedeni genelde n繹rolojik olan bir t羹r ekstrapiramidal sendromdur.

Pavor Nocturnus : Uykuda ilk bir ka癟 saattinde NREM d繹neminde d羹 olmaks覺z覺n yaanan korku n繹beti.

Pedofili : ocuklarla cinsel iliki tutkusu.

Penisenvy : K覺z 癟ocuklar覺nda g繹r羹len penise imrenme tutumu.

Perde An覺 : Ac覺 veren bir an覺y覺 perdeleyen bilin癟li olarak katlan覺labilir baka bir an覺.

Persek羹syon : K繹t羹l羹k g繹rme sanr覺s覺.

Perseverasyon : Kendiliinden balayan kal覺plam覺 bir s繹zc羹k ya da c羹mlenin hi癟 durmadan yinelenmesidir.

Pirofobi : Ate korkusu

Piromani : D羹rt羹 denetimindeki baar覺s覺zl覺k sonucu yang覺n 癟覺karma istei.

Polifaji : Patolojik a覺r覺 yeme.

Post Travmatik Stres Bozukluu (PTSB) : Olaand覺覺 travmaya yan覺t olarak gelien bir t羹r komp羹lsif stres bozukluu.

Postpartum Psikozu : Doum sonras覺 ortaya 癟覺kabilen bir psikozdur.

Prevalans : S覺k g繹r羹len ruhsal bozukluklara ilikin yayg覺nl覺k.

Priapizm : Trazodon gibi baz覺 psikotrop ila癟lar覺n yan etkisi olarak ortaya 癟覺kabilen iddetli ar覺n覺n elik ettii inat癟覺 penis sertlemesidir.

Prognoz : Hastal覺覺n gidiat覺 ve sonlan覺覺.

Prozopagnozi : Y羹zleri tan覺ma yetisinin kaybedilmesi.

Pseudologia Phantastica : Kiinin kendi fantazilerinin ger癟ek olduuna inand覺覺 bir t羹r yalan s繹yleme.

Psikasteni : Karar verme zorluukuruntufobiler ve verimsiz uralarla kendini g繹steren bir t羹r nevroz.

Psikofarmakoloji : Psikolojik kaynakl覺 bozukluklar覺n psikoterap繹tik ila癟larla saalt覺m覺.

Psikojen Koma : Bilin癟lilikte MSS depresyonu olduunu g繹steren a覺r bir bozulma durumudur.

Psikoz : Ger癟ei fantaziden ay覺rt edememeger癟ei deerlendirme yetisinde bozulmayeni ger癟eklik yarat覺lmas覺.

Puerperal Psikozu : Doum sonras覺 ilk haftada ortaya 癟覺kabilen bipolar bozukluk.

P羹berte : G繹r羹n羹r ergenlik belirtileri

R Dizini

Reaksiyon Formasyon : Kar覺t tepki oluturmak.

Referans : Al覺nma.

Referans D羹羹nceleri : Al覺nma fikirleridir. Kii 癟evresinde ge癟en olaylar覺n konumalar覺n hep kendisi ile ilgili olduuna inan覺r. Ayr覺ca bunlar覺n kendisine y繹nelik yap覺lad覺覺n覺 d羹羹n羹r. Daha ilerlerse sanr覺 halini alabilir.

Referans Sanr覺lar覺 : Hak iddias覺 sanr覺lar覺d覺r. Kii bir haks覺zl覺a urad覺覺n覺 d羹羹nerek bir 繹m羹r boyu hakk覺n覺 arar.

Refleksiyon (D羹羹nce) : Nesneler yerine onlar覺n sembollerini kullanarak yap覺lan bilisel zihinsel ilev olup engel ama sorun 癟繹zme s羹recidir.

Rehabilitasyon : Ruhsal saalt覺m ve uyumland覺rma.

Relaxation : Geveme rahatlama

Rehresyon : A覺r gerileme

Retrograd Amnezi : Zamanda belli bir noktadan 繹nceki olaylar覺 an覺msayamama.

Rorschach Testi : m羹rekkep lekelerini alg覺lamay覺 ve alg覺 nedenlerini kiilik dinamiini incelemeye yarayan bir projektif testtir.

Ruminasyon : Zihinsel gevi getirme.

S Dizini

Sadizm : Bir kiinin dier birinin can覺n覺 yakarak cinsel haz almas覺.

Sanr覺 (Hezeyan Del羹zyon) : D覺 ger癟ekliine ilikin yanl覺 癟覺karsamalara dayal覺 hatal覺 inan覺. Hastan覺n zekas覺 ve k羹lt羹rel ge癟miiyle tutarl覺 deildir. Uslamlama (mant覺k y羹r羹tme) yoluyla d羹zeltilemez.

Satriyazis : Erkekte a覺r覺 ve kompulsif cinsel iliki kurma gereksinimi.

Sedatifler: Sakinletirici ila癟 grubu.

Sembiyoz : 襤ki organizman覺n biyopsikososyal bir b羹t羹nl羹k i癟inde bulunmas覺 ve ortak yaamas覺.

Semptom : Belirti.

Sensoryum : zel duyular覺n bilisel ileyi durumu.

Sentaktik Afazi : S繹zc羹kleri uygun dizilimde d羹zenleyememe.

Separasyon Anksiyetesi : ocuklarda ana babadan veya baland覺klar覺 birinden ayr覺ld覺klar覺ndan 繹nce veya sonra ortaya 癟覺kabilen bir t羹r fobik anksiyete.

Sim羹ltannozi : G繹rsel bir sahnenin birden fazla unsurunu tek bak覺ta kavrayamama ya da par癟alar覺 b羹t羹n olarak birletirememe.

Sinestezi : Baka bir duyunun neden olduu duyu veya varsan覺.

Skopofili (G繹zetlemecilik) : Cinsel organlar覺 veya eylemleri g繹zetlemek i癟in duyulan kompulsif istekle karakterize cinsel bir bozukluktur.

Somatik Sanr覺 : Kiinin bedensel ilevlerine yanl覺 inan覺覺.

Somatizasyon : Hastan覺n fiziksel belirtileri ve duyumlar覺 ger癟ekd覺覺 veya yanl覺 yorumlamas覺yla karakterize bir psikiyatrik bozukluk.

Somatopaknozi : Kiinin kendi beden par癟alar覺n覺 tan覺yamamas覺.

Somnambulizm : Uykuda oturma ve y羹r羹me benzeri davran覺lar.

Somnolans : G羹nd羹z a覺r覺 uyuklama hali.

Sosyal Fobi : Kalabal覺k ve sosyal ortamlardan duyulan fobik korku. Kii genellikle k羹癟羹k d羹me korkusu duyar.

Status Epileptikus : ld羹r羹c羹 olabilen ve bilincin hi癟 a癟覺lmadan s羹rd羹羹 bir t羹r duyusal veya motor epileptik n繹bet tipi.

Stereotipi : Fizik eylem veya konumada tekrarlay覺c覺 sabit kal覺p.

Stupor : evrenin fark覺nda olmama ve tepki vermeme.

Sublimasyon : Y羹celetirme.

Subresyon : Bilin癟li bast覺rma.

Su癟luluk Sanr覺lar覺 : Kii her t羹r fenal覺k ve k繹t羹l羹kten kendisini sorumlu tutar.

Suisid : 襤ntihar

Dizini

izoaffektif Bozukluk : izofrenik veya duygudurum bozukluklar覺ndan birinin bilekesinin ya da bu 羹癟 durumun t羹m羹n羹 kapsayan heterojen bir psikotik bozukluktur.

izofreni : ok y繹nl羹 d覺avurumlar覺 olan kronik n羹ksedici d羹zelmeler g繹sterebilen psikotik bozukluktur.

izoid Kiilik : Yal覺t覺lm覺 ve yaln覺z hasta tipi.

T Dizini

Taikardi : Kalp at覺m h覺z覺n覺n dakikada 100 ‘ 羹n 羹zerine 癟覺kmas覺 durumu.

Teetsel Konuma : Kimi kez konuma sonuca ve amaca y繹nelik d羹羹nce balant覺lar覺ndan tamamen kopar. Konunun yan覺ndan ge癟er.

Telepati: Bir d羹羹ncenin bir zihinden dierine s繹zs羹z aktar覺lmas覺.

Tic Douloureux : Ar覺l覺 tik

Tik : 襤stemsiz spazmodik kas hareketleri.

Trans : Odaklanm覺 dikkat ve farkl覺 bir bilin癟lilik durumu.

Tremor : Birbirine istenmeyen etkili kas gruplar覺n覺n d繹n羹羹ml羹 kas覺lmas覺 sonucunda bedenin baz覺 par癟alar覺nda ( kol el ve bacaklar ) g繹r羹len istemsiz sal覺nma hareketleri.

Trikotilomani : Kendi sa癟覺n覺 yolma kompulsiyonu.

Tourette Sendromu : Ses ve 癟oul hareket tiklerinin birlikte bulunduu tik bozukluu.

U Dizini

Unio Mystica : Gizemli bir g羹癟le gizli bir birliktelik kurulmas覺.

Utan癟 : Kiinin kendi beklentilerini kar覺layamamas覺

Uyakl覺 ( Klang ) ar覺覺m : Ses olarak benzeyen ancak anlamlar覺 benzemeyen
s繹zc羹klerin 癟ar覺覺m覺.

Uyku Felci : En s覺k uyanma s覺ras覺nda ortaya 癟覺kan ge癟ici k覺smi veya tam fel癟tir.

Dizini

癟gensel Terapi : Ko-terapi olarakta bilinen bir terapist ve psikiyatrist eliinde y羹r羹t羹len terapidir.

lseratif Kolitis: Stres sonucuda ortaya 癟覺kanbilen ve kal覺n ba覺rsakla rektumu kaplayan kanamal覺 yaralar.

nipolar Depresyon : Tek u癟lu olarak gelien depresyon ekli.

rolagni : Kiinin idrar i癟mekten veya 羹zerine ienmesinden cinsel haz duyduu bir t羹r cinsel bozukluk.

V Dizini

Varsan覺 : Ger癟ek d覺 uyaranlarla ilikisi olmayan sahte duyusal alg覺.

Vecit : Youn kendinden ge癟me duygusu.

Vejatatif Bulgular : Kiide bedensel ilev bozukluu.

Ventilasyon : Soluk al覺p verme.

Verbal : S繹zel yani konuma ile yap覺lan terapi.

Verbijerasyon (Anlams覺z Yineleme) : Balant覺s覺z anlams覺z kopuk bir konuman覺n hi癟 durmadan s羹rmesi.

Voy繹rizm : G繹zetlemecilik

Vudu : Karab羹y羹

Y Dizini

Yandan Cevap : Hastalar kendilerinde bulunan 癟ar覺覺m bozukluu sonucu sorulara ilgisiz anlams覺z ve yandan yan覺tlar veririler. Hastan覺n genel tutumu alay ediyor gibidir. (Ganser Sendromu)

Yapay Zeka: Elektronik bilgisayar arac覺l覺覺yla bilgi ileme yetenei.

Z Dizini

Zeka : Yeni durumlarla kar覺la覺ld覺覺nda ge癟mite 繹renilenlerin anla覺lmas覺 an覺msanmas覺 harekete ge癟irilmesi ve yap覺c覺 olarak b羹t羹nlemesi.

Zenofobi : Yabanc覺 korkusu.

Zoofili : Kiinin bir hayvanla cinsel ilikiye girdii cinsel sapmad覺r.

Zoofobi : Hayvan korkusu.