15 ubat 2020

Psikologlar ve Psikiyatristler Aras覺ndaki Farklar

Psikologlar ve Psikiyatristler Aras覺ndaki belirgin farklar vard覺r. ”Psikolog” ve ”psikiyatrist” terimleri genellikle terapi hizmeti verenleri tan覺mlamak i癟in birbirinin yerine kullan覺l覺r, ancak iki meslek ve salad覺klar覺 hizmetler i癟erik ve kapsam bak覺m覺ndan farkl覺l覺k g繹sterir.Psikiyatristler, psikoterapi salamakla birlikte ila癟lar覺 re癟ete edebilen t覺p doktorlar覺d覺r, ancak t覺bbi ve farmakolojik m羹dahaleler genellikle odak noktas覺d覺r.Bir癟ok psikolog doktora derecesine sahip olsa da, t覺p doktoru deildir ve 癟ouila癟 yazamaz.Aksine, sadece bilisel ve davran覺sal m羹dahaleleri i癟erebilecek psikoterapi salarlar.

Eitim, retim ve Kimlik Bilgileri

Psikologlar ve psikiyatristler psikoterapi yapmak  ve arat覺rma yapmak gibi 繹rt羹en sorumluluklara sahip olsalar da, bunlar覺 ger癟ekletirmek i癟in ihtiya癟 duyduklar覺 uzmanl覺klar覺 farkl覺d覺r.

Psikologlar i癟in Gereksinimler

Psikologlar y羹ksek lisans yaparak uzmanlamaktad覺rlar. Hastane ve kliniklerde kar覺lat覺覺n覺z psikologlar genellikle Uzm. Klinik Psikologlard覺r. Psikologlar da psikiyatristler gibi hastane ve kliniklerde 癟al覺abilir ancak farmakolojik eitim almad覺klar覺 i癟in ila癟 yazma yetkisine sahip deillerdir. Psikologlar (klinik psikologlar) da ruh sal覺覺 ve sinir hastal覺klar覺 konusunda tan覺ya karar verme s羹recinde ve bunun sonucunda se癟mi olduu psikoterapi y繹ntemiyle kiinin tedavisinde etkin bir ekilde yer al覺r.

renimleri s覺ras覺nda, ya bir doktora yapmak isteyenler, dier konular覺n yan覺 s覺ra kiilik geliimi, psikolojik arat覺rma y繹ntemleri, tedavi yakla覺mlar覺, psikolojik teoriler, bilisel terapiler ve davran覺 terapileri konular覺nda dersler al覺r. Ayr覺ca bir veya iki y覺l s羹ren stajlar覺 tamamlarlar ve bir s羹re denetimli uygulama yaparlar.

“Psikolog” unvan覺 sadece gerekli eitim, 繹retim ve devlet lisans artlar覺n覺 yerine getiren bir kii taraf覺ndan kullan覺labilir. “Dan覺man” veya “terapist” gibi gayri resmi bal覺klar da s覺kl覺kla kullan覺l覺r, ancak lisansl覺 sosyal hizmet uzmanlar覺 gibi dier ruh sal覺覺 uzmanlar覺  da bu bal覺klar覺 kullanmaktad覺r.

Psikiyatristler gibi, psikologlar da psikolojik hastal覺k belirtileri yaayan kiileri tehis etmek i癟in Ruhsal Bozukluklar覺n Tan覺sal ve 襤statistiksel d繹k羹manlar覺 kullan覺rlar. Bir hastan覺n nas覺l problemleri olduu hakk覺nda daha iyi bir fikir edinmek i癟in kiilik testleri, klinik g繹r羹meler, davran覺sal deerlendirmeler ve IQ testleri gibi psikolojik testleri s覺kl覺kla kullan覺rlar.

襤lginizi ekebilir:   Psikoterapi Hakk覺nda Yanl覺 Bilinenler

Psikiyatristler i癟in Gereksinimler

Psikiyatristler, ak覺l hastal覺klar覺n覺n deerlendirilmesi, tehisi, tedavisi ve 繹nlenmesi konusunda 繹zel eitim alm覺 doktorlard覺r. 

T覺p eitimini bitirdikten sonra, ayr覺ca ak覺l sal覺覺 konusunda d繹rt y覺ll覺k ek eitim tamamlarlar. Bu eitim genellikle bir hastanenin psikiyatri biriminde 癟al覺may覺 i癟erir. Ayr覺ca, 癟ocuklardan yetikinlere kadar, davran覺 sorunlar覺, duygusal zorluklar覺 veya bir 癟eit psikiyatrik bozukluu olan 癟ok 癟eitli hastalarla 癟al覺覺rlar.

Bu t覺bbi eitim s覺ras覺nda, psikiyatride uzmanlam覺 olanlar, izofreni ve bipolar bozukluk gibi farkl覺 psikiyatrik durumlar覺n nas覺l tehis edilecei ve tedavi edilecei konusunda eitim ve uygulama al覺rlar. Psikiyatristler, anksiyete bozukluklar覺, somatoform bozukluklar, stres ve 繹fke sorunlar覺 gibi alanlarda uzmanlaabilirler.

Baz覺 arat覺rmalar, CBT ( Bilisel Davran覺癟覺 Terapi ) ve ila癟lar覺 birletirmenin, baz覺 durumlar覺n tedavisinde tek ba覺na ila癟tan daha etkili olabileceini d羹羹nd羹rmektedir.

Psikiyatristler ayr覺ca geriatrik psikiyatri, 癟ocuk ve ergen psikiyatrisi, ba覺ml覺l覺klar ve dier alanlar gibi belirli bir ilgi alan覺nda ek eitim al覺rlar. Baz覺lar覺 daha sonra n繹ropsikiyatri, geriatri, ergen psikiyatrisi veya psikofarmakoloji gibi bir alanda bursu tamamlayarak uzmanlamay覺 se癟ebilir.

Yetkilileri ve Otorite

襤ki kariyer aras覺ndaki ikinci 繹nemli ayr覺m, psikiyatristlerin ila癟 re癟ete edebilmeleri, psikologlar ise terapilerinde ila癟  kullanamamalar覺d覺r. Bununla birlikte, son zamanlarda psikologlara re癟ete yazma yetkileri vermeye y繹nelik bir bask覺 olmutur.

Hastalar覺 Nas覺l Tedavi Ediyor?

襤ki meslek farkl覺 olsa da, psikologlar ve psikiyatristler ak覺l sal覺覺 tedavisinde 繹nemli roller oynamaktad覺r. ou zaman, bir bireye m羹mk羹n olan en iyi tedaviyi salamak i癟in birbirleriyle ibirlii i癟inde 癟al覺覺rlar.

rnein, hastalar birinci basamak hekimlerini deneyimledikleri psikolojik semptomlar hakk覺nda g繹rerek balayabilirler. Daha sonra doktorlar覺 daha fazla deerlendirme i癟in onlar覺 bir psikologa y繹nlendirebilir. Bu psikolog, hastay覺 ila癟 re癟ete edebilen ve izleyebilen bir psikiyatriste g繹ndermeden 繹nce g繹zlemleyebilir, deerlendirebilir ve tehis edebilir. Psikolog ve psikiyatrist, davran覺癟覺 m羹dahaleler sunan psikolog ve hastan覺n semptomlar覺n覺 en iyi ekilde ele almak i癟in ila癟 salayan veya ayarlayan psikiyatrist ile birlikte 癟al覺abilir.

襤lginizi ekebilir:   Hay覺r diyebilmeyi 繹renmek 繹nemlidir.

襤htiya癟 duyulan yakla覺m tipi genellikle semptomlar覺n ciddiyetine ve hastan覺n ihtiya癟 ve isteklerine bal覺d覺r. Arat覺rmaya g繹re , hastalar ne tercih edildiklerine g繹re farkl覺l覺k g繹steriyor

Psikolog veya Psikiyatrist Olarak Yaam

襤 / yaam dengesi ve i ortamlar覺, 繹rencilerin psikolog veya psikiyatrist olarak kariyer aras覺nda se癟im yaparken g繹z 繹n羹nde bulundurmalar覺 gereken dier fakt繹rlerdir. Hem t覺p fak羹ltesi hem de lisans羹st羹 okullar i癟in 繹nemli miktarda zaman, kaynak ve enerji yat覺r覺m覺 gerektirir.

T覺bbi bir eitim yorucu olabilir ve 繹renciler psikiyatri alan覺na girmeyi tercih ederlerse t覺bbi ortamlarda rahat癟a 癟al覺mal覺d覺rlar.

Mezun olduktan sonra, hastane ortam覺nda 癟al覺may覺 se癟en psikiyatristlerin uzun saatler 癟al覺mas覺 gerekebilir. Psikiyatristler hastanelerde 癟al覺abilir, ancak toplum ruh sal覺覺 merkezlerinde, akademik ortamlarda veya 繹zel muayenehanelerde 癟al覺may覺 da se癟ebilirler. zel muayenehanede 癟al覺may覺 se癟enler, programlar覺 ve saatleri 羹zerinde daha fazla kontrole sahip olduklar覺n覺 g繹rebilirler.

Psikologlar da benzer taleplerle kar覺 kar覺yad覺r. Baz覺 psikologlar hastane ortamlar覺nda 癟al覺may覺 se癟ebilirken, dierleri ak覺l sal覺覺 kliniklerinde, devlet kurumlar覺nda, akademik ortamlarda ve 繹zel muayenehanelerde bulunabilir. Bu alandaki profesyoneller, tipik 癟al覺ma saatlerinde 癟al覺an m羹terileri kar覺lamak i癟in akam ve hafta sonu saatlerinde 癟al覺mak zorunda olduklar覺n覺 g繹rebilirler. Psikiyatristler gibi, ruh sal覺覺 alan覺nda 癟al覺an psikologlar覺n da zaman zaman acil durumlara cevap vermeleri gerekebilir.

Hangisi Tercih Edilmeli ?

Psikologlar ve psikiyatristler farkl覺 profesyonel atamalar覺 temsil eder, ancak her ikisi de ruh sal覺覺 alan覺nda kritik bir rol oynar. Psikologlar ve psikiyatristler aras覺ndaki temel farkl覺l覺klar eitim ge癟miine ve re癟ete yazma yetkilerine dayan覺r, ancak her ikisi de hastalar覺n daha iyi hissetmelerine yard覺mc覺 olman覺n 繹nemli hedefini payla覺r. 

Hi癟biri dierinden “daha iyi” deildir, ancak kiinin ihtiya癟lar覺 ve spesifik semptomlar覺, tedaviye yard覺mc覺 olmak i癟in profesyonellerin en iyi donan覺ma sahip olduu bir rol oynayabilir.

Bir cevap yaz覺n